امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

waymo_open_dataset

 • توضیحات :

مجموعه داده باز Waymo متشکل از داده های سنسور با وضوح بالا است که توسط اتومبیل های خودران ویمو در شرایط مختلف جمع آوری شده است. این داده ها برای استفاده غیر تجاری مجوز دارند.

FeaturesDict({
  'camera_FRONT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(1280, 1920, 3), dtype=tf.uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'camera_FRONT_LEFT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(1280, 1920, 3), dtype=tf.uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'camera_FRONT_RIGHT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(1280, 1920, 3), dtype=tf.uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'camera_SIDE_LEFT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(886, 1920, 3), dtype=tf.uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'camera_SIDE_RIGHT': FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(886, 1920, 3), dtype=tf.uint8),
    'labels': Sequence({
      'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
      'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
    }),
  }),
  'context': FeaturesDict({
    'name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'timestamp_micros': tf.int64,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@InProceedings{Sun_2020_CVPR,
author = {Sun, Pei and Kretzschmar, Henrik and Dotiwalla, Xerxes and Chouard, Aurelien and Patnaik, Vijaysai and Tsui, Paul and Guo, James and Zhou, Yin and Chai, Yuning and Caine, Benjamin and Vasudevan, Vijay and Han, Wei and Ngiam, Jiquan and Zhao, Hang and Timofeev, Aleksei and Ettinger, Scott and Krivokon, Maxim and Gao, Amy and Joshi, Aditya and Zhang, Yu and Shlens, Jonathon and Chen, Zhifeng and Anguelov, Dragomir},
title = {Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset},
booktitle = {The IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
month = {June},
year = {2020}
}

waymo_open_dataset / v1.2 (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : Waymo Open Dataset v1.2

 • اندازه مجموعه داده : 336.62 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 158،081
'validation' 39،987

waymo_open_dataset / v1.1

 • شرح پیکربندی : Waymo Open Dataset v1.1

 • اندازه مجموعه داده : 336.62 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 158،081
'validation' 39،987

waymo_open_dataset / v1.0

 • توضیحات پیکربندی : Waymo Open Dataset v1.0 این مجموعه داده در قالب از قبل پردازش شده نیز موجود است ، در صورت انتخاب data_dir صحیح ، بارگیری آن را سریعتر می کند:
tfds.load('waymo_open_dataset/v1.0', data_dir='gs://waymo_open_dataset_v_1_0_0_individual_files/tensorflow_datasets')
 • اندازه مجموعه داده : 34.73 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 14،884
'validation' 4،954