امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

ucf101

 • توضیحات :

یک مجموعه داده طبقه بندی ویدیویی با برچسب 101.

@article{DBLP:journals/corr/abs-1212-0402,
 author  = {Khurram Soomro and
        Amir Roshan Zamir and
        Mubarak Shah},
 title   = { {UCF101:} {A} Dataset of 101 Human Actions Classes From Videos in
        The Wild},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1212.0402},
 year   = {2012},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1212.0402},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1212.0402},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:45 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1212-0402},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

ucf101 / ucf101_1_256 (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : 256x256 UCF با اولین تقسیم تشخیص عملکرد.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3،783
'train' 9،537
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=101),
  'video': Video(Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8)),
})

ucf101 / ucf101_1

 • توضیحات پیکربندی : UCF با تقسیم عمل شناسایی شماره 1.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3،783
'train' 9،537
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=101),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8)),
})

ucf101 / ucf101_2

 • شرح پیکربندی : UCF با تقسیم عمل شناسایی شماره 2.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3،734
'train' 9،586
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=101),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8)),
})

ucf101 / ucf101_3

 • شرح پیکربندی : UCF با تقسیم عمل شناسایی شماره 3.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3696
'train' 9،624
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=101),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8)),
})