امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

multi_nli

 • توضیحات :

مجموعه استنتاج زبان طبیعی چند ژانر (MultiNLI) مجموعه ای متشکل از جمعیت 433 هزار جفت جمله است که با حاشیه اطلاعات متنی حاوی حاشیه است. این مجموعه از مجموعه SNLI الگوبرداری شده است ، اما تفاوت آن در این است که طیف وسیعی از ژانرهای متن گفتاری و نوشتاری را پوشش می دهد و از ارزیابی متمایز تعمیم ژانر پشتیبانی می کند. این مجموعه به عنوان پایه ای برای وظیفه مشترک کارگاه آموزشی RepEval 2017 در EMNLP در کپنهاگ عمل کرد.

شکاف مثال ها
'train' 392702
'validation_matched' 9،815
'validation_mismatched' 9،832
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'premise': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@InProceedings{N18-1101,
 author = "Williams, Adina
      and Nangia, Nikita
      and Bowman, Samuel",
 title = "A Broad-Coverage Challenge Corpus for
      Sentence Understanding through Inference",
 booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference of
        the North American Chapter of the
        Association for Computational Linguistics:
        Human Language Technologies, Volume 1 (Long
        Papers)",
 year = "2018",
 publisher = "Association for Computational Linguistics",
 pages = "1112--1122",
 location = "New Orleans, Louisiana",
 url = "http://aclweb.org/anthology/N18-1101"
}