امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

stanford_online_ محصولات

 • توضیحات :

مجموعه محصولات آنلاین استنفورد

شکاف مثال ها
'test' 60،502
'train' 59،551
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'class_id': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=22634),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'super_class_id': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=12),
  'super_class_id/num': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=12),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{song2016deep,
 author  = {Song, Hyun Oh and Xiang, Yu and Jegelka, Stefanie and Savarese, Silvio},
 title   = {Deep Metric Learning via Lifted Structured Feature Embedding},
 booktitle = {IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
 year   = {2016}
}

تجسم