امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

امنیست

 • توضیحات :

مجموعه داده EMNIST مجموعه ای از ارقام دست نویس است که از پایگاه ویژه NIST 19 مشتق شده و به قالب تصویر و پیکسل 28x28 پیکسل تبدیل شده و به طور مستقیم با مجموعه داده MNIST مطابقت دارد.

@article{cohen_afshar_tapson_schaik_2017,
  title={EMNIST: Extending MNIST to handwritten letters},
  DOI={10.1109/ijcnn.2017.7966217},
  journal={2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)},
  author={Cohen, Gregory and Afshar, Saeed and Tapson, Jonathan and Schaik, Andre Van},
  year={2017}
}

emnist / byclass (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : EMNIST ByClass

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 116323
'train' 697،932
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=62),
})

تجسم

emnist / bymerge

 • شرح پیکربندی : EMNIST ByMerge

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 116323
'train' 697،932
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=47),
})

تجسم

emnist / متعادل

 • شرح پیکربندی : EMNIST متعادل

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 18،800
'train' 112.800
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=47),
})

تجسم

emnist / نامه ها

 • شرح پیکربندی : نامه های EMNIST

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 14،800
'train' 88800
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=37),
})

تجسم

emnist / رقم

 • شرح پیکربندی : ارقام EMNIST

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 40000
'train' 240،000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})

تجسم

emnist / مانیست

 • شرح پیکربندی : EMNIST MNIST

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 60،000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})

تجسم