امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

سنگ کاغذ قیچی

  • توضیحات :

تصاویر دستان بازی سنگ ، کاغذ ، بازی قیچی.

شکاف مثال ها
'test' 372
'train' 2520
  • ویژگی ها :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(300, 300, 3), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
})
  • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

  • نقل قول :

@ONLINE {rps,
author = "Laurence Moroney",
title = "Rock, Paper, Scissors Dataset",
month = "feb",
year = "2019",
url = "http://laurencemoroney.com/rock-paper-scissors-dataset"
}

تجسم