امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

open_images_v4

 • توضیحات :

Open Images مجموعه داده ای از تصاویر 9 میلیون پوندی است که با برچسب های سطح تصویر و جعبه های محدود کردن شی یادداشت شده اند.

مجموعه آموزش V4 حاوی 14.6M جعبه محدود برای 600 کلاس شی بر روی تصاویر 1.74M است که آن را به بزرگترین مجموعه داده موجود با حاشیه نویسی مکان تبدیل می کند. جعبه ها به طور دستی توسط حاشیه نویسان حرفه ای برای اطمینان از صحت و ثبات تهیه شده اند. تصاویر بسیار متنوع هستند و اغلب حاوی صحنه های پیچیده با چندین شی (به طور متوسط ​​8.4 برای هر تصویر) هستند. علاوه بر این ، مجموعه داده با برچسب های سطح تصویر حاوی هزاران کلاس حاشیه نویسی شده است.

شکاف مثال ها
'test' 125،436
'train' 1،743،042
'validation' 41،620
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'bobjects': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'is_depiction': tf.int8,
    'is_group_of': tf.int8,
    'is_inside': tf.int8,
    'is_occluded': tf.int8,
    'is_truncated': tf.int8,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=601),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=6),
  }),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'objects': Sequence({
    'confidence': tf.int32,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=19995),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=6),
  }),
  'objects_trainable': Sequence({
    'confidence': tf.int32,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=7186),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=6),
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{OpenImages,
 author = {Alina Kuznetsova and
      Hassan Rom and
      Neil Alldrin and
      Jasper Uijlings and
      Ivan Krasin and
      Jordi Pont-Tuset and
      Shahab Kamali and
      Stefan Popov and
      Matteo Malloci and
      Tom Duerig and
      Vittorio Ferrari},
 title = {The Open Images Dataset V4: Unified image classification,
      object detection, and visual relationship detection at scale},
 year = {2018},
 journal = {arXiv:1811.00982}
}
@article{OpenImages2,
 author = {Krasin, Ivan and
      Duerig, Tom and
      Alldrin, Neil and
      Ferrari, Vittorio
      and Abu-El-Haija, Sami and
      Kuznetsova, Alina and
      Rom, Hassan and
      Uijlings, Jasper and
      Popov, Stefan and
      Kamali, Shahab and
      Malloci, Matteo and
      Pont-Tuset, Jordi and
      Veit, Andreas and
      Belongie, Serge and
      Gomes, Victor and
      Gupta, Abhinav and
      Sun, Chen and
      Chechik, Gal and
      Cai, David and
      Feng, Zheyun and
      Narayanan, Dhyanesh and
      Murphy, Kevin},
 title = {OpenImages: A public dataset for large-scale multi-label and
      multi-class image classification.},
 journal = {Dataset available from
       https://storage.googleapis.com/openimages/web/index.html},
 year={2017}
}

open_images_v4 / اصلی (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : تصاویر با وضوح و کیفیت اصلی.

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

open_images_v4 / 300k

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر تقریباً 300000 پیکسل و با کیفیت 72 JPEG دارند.

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

open_images_v4 / 200k

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر تقریباً 200000 پیکسل و با کیفیت 72 JPEG دارند.

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم