امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

mnist_corusted

 • توضیحات :

MNISTCorusted یک مجموعه داده است که با اضافه کردن 15 خرابی به تصاویر آزمایش در مجموعه داده MNIST ایجاد می شود. این مجموعه داده تصاویر ثابت و خراب MNIST را که توسط نویسندگان اصلی بارگذاری شده است ، می پیچد

شکاف مثال ها
'test' 10000
'train' 60،000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{mu2019mnist,
 title={MNIST-C: A Robustness Benchmark for Computer Vision},
 author={Mu, Norman and Gilmer, Justin},
 journal={arXiv preprint arXiv:1906.02337},
 year={2019}
}

mnist_corusted / هویت (پیکربندی پیش فرض)

تجسم

mnist_corusted / shot_noise

تجسم

mnist_corusted / impulse_noise

تجسم

mnist_corusted / glass_blur

تجسم

mnist_corusted / motion_blur

 • توضیحات پیکربندی : روش خرابی: motion_blur

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

mnist_corusted / برش

تجسم

mnist_corusted / مقیاس

تجسم

mnist_corusted / rotate

تجسم

mnist_corusted / روشنایی

 • شرح پیکربندی : روش خرابی: روشنایی

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

mnist_corusted / ترجمه

تجسم

mnist_corusted / راه راه

تجسم

mnist_corusted / مه

تجسم

mnist_corusted / spatter

تجسم

mnist_corusted / dotted_line

 • توضیحات پیکربندی : روش فساد: dotted_line

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

mnist_corusted / zigzag

تجسم

لبه های خراب / خرابکارانه

 • شرح پیکربندی : روش خرابکاری: canny_edges

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم