امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

چشمک زدن

 • توضیحات :

BLiMP یک چالش برای ارزیابی آنچه مدلهای زبانی (LM) در مورد پدیده های اصلی دستوری به انگلیسی می دانند ، است. BLiMP متشکل از 67 زیر مجموعه داده است که هر یک شامل 1000 جفت حداقل است که تضادهای خاص را در نحو ، مورفولوژی یا معناشناسی جدا می کند. داده ها به طور خودکار مطابق با دستور زبان های متخصص ساخته می شوند.

شکاف مثال ها
'train' 1000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'UID': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'field': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'lexically_identical': tf.bool,
  'linguistics_term': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'one_prefix_method': tf.bool,
  'pair_id': tf.int32,
  'sentence_bad': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'sentence_good': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'simple_LM_method': tf.bool,
  'two_prefix_method': tf.bool,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{warstadt2019blimp,
 title={BLiMP: A Benchmark of Linguistic Minimal Pairs for English},
 author={Warstadt, Alex and Parrish, Alicia and Liu, Haokun and Mohananey, Anhad and Peng, Wei, and Wang, Sheng-Fu and Bowman, Samuel R},
 journal={arXiv preprint arXiv:1912.00582},
 year={2019}
}

blimp / adjunct_island (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی کمکی_ایزند است.

 • اندازه 350.86 KiB : 350.86 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 366.47 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / anaphor_gender_geference

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی توافق نامه anaphor_gender است.

 • اندازه 426.51 KiB : 426.51 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 332.31 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / anaphor_numer_reference

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم anaphor_number_agriage است.

 • اندازه 440.29 KiB : 440.29 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 341.07 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / animate_subject_passive

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی animate_subject_passive است.

 • اندازه بارگیری : 451.46 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 345.50 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / animate_subject_trans

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی animate_subject_trans است.

 • اندازه 422.95 KiB : 422.95 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 329.27 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

چشمک زدن / مسبب

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی الگوی است.

 • اندازه 309.73 KiB : 309.73 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 324.36 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / complex_NP_island

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم پیچیده_NP_island است.

 • اندازه 383.17 KiB : 383.17 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 398.78 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / مختصات_ساختار_محدوده_مجموعه_سمت_شاخه

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم مختصات_ساختار_محدوده_مجموعه_سمت_ چپ است.

 • اندازه 558.30 KiB : 558.30 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 410.43 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / مختصات_ساختار_محدوده_ استخراج_موضوع

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم مختصات_ساختار_محدوده_ استخراج_موضوع است.

 • اندازه 357.47 KiB : 357.47 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 372.10 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / determiner_noun_agriage_1

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم تعیین کننده_ نام_موافقت_۱۱ است.

 • اندازه بارگیری : 457.66 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 356.93 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / determiner_noun_agledge_2

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم تعیین کننده_ نام_ توافق_2 است.

 • اندازه 477.40 KiB : 477.40 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 357.01 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / determiner_noun_agriage_irregular_1

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم تعیین کننده_نام_موافقت_نظم است.

 • اندازه 463.80 KiB : 463.80 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 365.08 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / determiner_noun_agriage_irregular_2

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم تعیین کننده_نام_موافقت_نظم است.

 • اندازه 479.35 KiB : 479.35 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 361.76 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / determiner_noun_reasure_with_adj_2

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم تعیین کننده_نام_موافقت_با_ادج_2 است.

 • اندازه 514.46 KiB : 514.46 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 379.92 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / determiner_noun_ موافقت_با_اصطلاح_اصولی_۱

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم تعیین کننده_نام_موافقت_با_ادج_یرگولار_1 است.

 • اندازه 487.95 KiB : 487.95 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 384.67 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / determiner_noun_reasure_with_adj_irregular_2

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم تعیین کننده_نام_موافقت_با_ادج_نظم است.

 • اندازه 516.14 KiB : 516.14 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 384.54 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / determiner_noun_ توافق_با_صفت_۱

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم تعیین کننده_نام_موافقت_با_صفحه_۱ است.

 • اندازه 492.85 KiB : 492.85 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 385.25 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / distractor_reasure_relational_noun

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم distractor_agention_relational_noun است.

 • اندازه 513.33 KiB : 513.33 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 391.45 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / distractor_reasure_lause_lause

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل بند پارادایم distractor_agention_relative_lause است.

 • اندازه 551.53 KiB : 551.53 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 416.14 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / drop_argument

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم drop_argument است.

 • اندازه 297.07 KiB : 297.07 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 311.70 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / ellipsis_n_bar_1

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی ellipsis_n_bar_1 است.

 • اندازه 402.32 KiB : 402.32 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 417.06 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / ellipsis_n_bar_2

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی ellipsis_n_bar_2 است.

 • اندازه 417.53 KiB : 417.53 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 432.47 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / وجود_الوجود_موجود

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی وجودی_برابرآوردن_موجود است.

 • اندازه 537.77 KiB : 537.77 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 423.00 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / وجود_در_محصولات_1

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم وجودی_کنترل کننده ها_۱ است.

 • اندازه 348.95 KiB : 348.95 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 363.58 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / وجود_در_محصولات_2

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم وجودی_محصولات__2 است.

 • اندازه 350.80 KiB : 350.80 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 365.43 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / وجود_در_بخشی_موضوع

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی وجودی_در_موجود_موجود است.

 • اندازه 385.21 KiB : 385.21 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 399.84 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / expletive_it_bject_raising

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی expletive_it_object_raising است.

 • اندازه 573.88 KiB : 573.88 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 437.58 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

چشمک زدن / خنک کننده

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی خلاقانه است.

 • اندازه 291.71 KiB : 291.71 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 306.34 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

چشمک زدن / غیرقابل انتقال

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی غیرقابل انتقال است.

 • اندازه 298.33 KiB : 298.33 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 312.96 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / نامنظم_گذشته_شاخه های_صنفی

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی irregular_past_participle_adjective است.

 • اندازه 434.10 KiB : 434.10 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 345.74 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / نامنظم_گذشته_علامات_پیشرفته

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم irregular_past_participle_verbes است.

 • اندازه بارگیری : 410.27 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 327.21 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / irregular_plural_subject_verb_ag موافق_۱

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی irregular_plural_subject_verb_ag موافق است.

 • اندازه 449.91 KiB : 449.91 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 366.17 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / irregular_plural_subject_verb_agriage_2

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم irregular_plural_subject_verb_agention_2 است.

 • اندازه بارگیری : 442.75 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 354.70 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / شاخه_ چپ_ جزیره_شکو_پرسش

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم سمت چپ_شعب_ جزیره_هکو است.

 • اندازه 471.31 KiB : 471.31 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 348.84 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / left_branch_island_island_s ساده

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم سمت چپ_شعبه_ جزیره_ساده_است.

 • اندازه 335.40 KiB : 335.40 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 351.01 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / matrix_question_npi_licensor_present

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم matrix_question_npi_licensor_present است.

 • اندازه 447.08 KiB : 447.08 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 354.14 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / npi_present_1

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم npi_present_1 است.

 • اندازه 427.75 KiB : 427.75 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 339.68 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / npi_present_2

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی npi_present_2 است.

 • اندازه 412.24 KiB : 412.24 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 329.11 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / only_npi_licensor_present

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی تنها_npi_licensor_p heyî است.

 • اندازه 448.41 KiB : 448.41 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 349.50 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / only_npi_scope

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم only_npi_scope است.

 • اندازه 570.04 KiB : 570.04 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 408.52 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / passive_1

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی passive_1 است.

 • اندازه 332.30 KiB : 332.30 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 346.93 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / passive_2

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی passive_2 است.

 • اندازه 301.12 KiB : 301.12 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 315.75 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

دستورالعمل blimp / اصل_A_c

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل اصل پارادایم_A_c_command است.

 • اندازه 515.32 KiB : 515.32 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 388.54 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / basic_A_case_1

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل اصل پارادایم_A_Case_1 است.

 • حجم 466.05 KiB : 466.05 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 370.87 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / basic_A_case_2

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل اصل پارادایم_A_Case_2 است.

 • اندازه 481.42 KiB : 481.42 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 370.88 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / اصل_A_domain_1

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل اصل پارادایم_A_domain_1 است.

 • اندازه 488.15 KiB : 488.15 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 371.62 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / اصل_A_domain_2

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل اصل پارادایم_A_domain_2 است.

 • اندازه 481.63 KiB : 481.63 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 365.92 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / اصل_A_domain_3

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل اصل پارادایم_A_domain_3 است.

 • اندازه 501.84 KiB : 501.84 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 359.74 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / اصول_A_ بازسازی

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل اصل پارادایم_A_ بازسازی است.

 • اندازه 337.40 KiB : 337.40 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 353.00 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / regular_plural_subject_verb_ageration_1

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی منظم_مجموعه_عامل_موافقتنامه_۱۱ است.

 • اندازه 441.26 KiB : 441.26 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 359.56 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / regular_plural_subject_verb_reference_2

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی منظم_موضوع_عامل_موافقتنامه__2 است.

 • اندازه 445.78 KiB : 445.78 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 354.47 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / sentential_negation_npi_licensor_present

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی sentential_negation_npi_licensor_present است.

 • اندازه 479.49 KiB : 479.49 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 372.30 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / sentential_negation_npi_scope

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی sentential_negation_npi_scope است.

 • اندازه 600.52 KiB : 600.52 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 431.18 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / sentental_subject_island

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم sentential_subject_island است.

 • اندازه 357.25 KiB : 357.25 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 372.86 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / superval_quantifiers_1

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی superlative_quantifiers_1 است.

 • اندازه 372.25 KiB : 372.25 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 360.02 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / superval_quantifiers_2

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم superlative_quantifiers_2 است.

 • اندازه 504.02 KiB : 504.02 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 360.07 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / tough_vs_raising_1

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی tough_vs_raising_1 است.

 • اندازه 334.99 KiB : 334.99 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 349.62 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / tough_vs_raising_2

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی tough_vs_raising_2 است.

 • اندازه 355.54 KiB : 355.54 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 370.17 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

چشمک زدن / انتقالی

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی انتقالی است.

 • اندازه 449.50 KiB : 449.50 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 334.45 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / wh_island

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی wh_island است.

 • اندازه 438.12 KiB : 438.12 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 343.47 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / wh_questions_object_gap

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی wh_questions_object_gap است.

 • اندازه 378.35 KiB : 378.35 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 392.99 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / wh_questions_subject_gap

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی wh_questions_subject_gap است.

 • اندازه 380.84 KiB : 380.84 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 395.47 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / wh_questions_subject_gap_drive_drive

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی wh_questions_subject_gap_long_distance است.

 • اندازه 451.82 KiB : 451.82 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 466.53 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / wh_vs_hat_ no_ gap

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی wh_vs_t_no_gap است.

 • اندازه 374.28 KiB : 374.28 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 388.91 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

چشمک زدن / wh_vs_ که_ فاصله_ طولانی_ ندارد

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی wh_vs_t_no_gap_dong_dong است.

 • اندازه 431.08 KiB : 431.08 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 445.74 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

blimp / wh_vs_t_bap_

 • شرح پیکربندی : این پیکربندی شامل پارادایم wh_vs_t_ با_گاف است.

 • اندازه 359.16 KiB : 359.16 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 373.79 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):

چشمک زدن / wh_vs_ که_با_ فاصله_ طولانی_دست

 • توضیحات پیکربندی : این پیکربندی شامل الگوی wh_vs_t_ با_ فاصله_ طولانی_ فاصله است.

 • اندازه بارگیری : 416.00 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 430.63 KiB

 • مثالها ( tfds.as_dataframe ):