امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

101

 • توضیحات :

این مجموعه داده شامل 101 دسته غذا با 101000 تصویر است. برای هر کلاس 250 تصویر آزمون دستی و همچنین 750 تصویر آموزشی ارائه شده است. عمداً ، تصاویر آموزش تمیز نشده اند و بنابراین هنوز مقداری سر و صدا دارند. این بیشتر به شکل رنگ های شدید و گاهی برچسب های اشتباه است. تمام تصاویر برای حداکثر طول ضلع 512 پیکسل تغییر اندازه داده شدند.

شکاف مثال ها
'train' 75،750
'validation' 25،250
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=101),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@inproceedings{bossard14,
 title = {Food-101 -- Mining Discriminative Components with Random Forests},
 author = {Bossard, Lukas and Guillaumin, Matthieu and Van Gool, Luc},
 booktitle = {European Conference on Computer Vision},
 year = {2014}
}

تجسم