امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

روستا_گیاه

 • توضیحات :

مجموعه داده های PlantVillage شامل 54303 تصویر برگ سالم و ناسالم است که بر اساس گونه ها و بیماری ها به 38 دسته تقسیم شده اند.

URL اصلی مقاله: https://arxiv.org/abs/1511.08060 URL مجموعه داده: https://data.mendeley.com/datasets/tywbtsjrjv/1

شکاف مثال ها
'train' 54،303
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=38),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/HughesS15,
 author  = {David P. Hughes and
        Marcel Salath{'{e} } },
 title   = {An open access repository of images on plant health to enable the
        development of mobile disease diagnostics through machine
        learning and crowdsourcing},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1511.08060},
 year   = {2015},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1511.08060},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1511.08060},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:21 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/HughesS15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

تجسم