امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

150_ صحنه

  • توضیحات :

تجزیه صحنه تقسیم و تجزیه تصویر در مناطق مختلف تصویر مرتبط با دسته های معنایی ، مانند آسمان ، جاده ، شخص و بستر است. معیار تجزیه صحنه MIT (SceneParse150) یک بستر استاندارد آموزش و ارزیابی را برای الگوریتم های تجزیه صحنه فراهم می کند.

شکاف مثال ها
'test' 2000
'train' 20،210
  • ویژگی ها :
FeaturesDict({
    'annotation': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
})
  • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'annotation')

  • نقل قول :

@inproceedings{zhou2017scene,
title={Scene Parsing through ADE20K Dataset},
author={Zhou, Bolei and Zhao, Hang and Puig, Xavier and Fidler, Sanja and Barriuso, Adela and Torralba, Antonio},
booktitle={Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
year={2017}
}