امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

تایتانیک

 • توضیحات :

Dataset وضعیت بقای تک تک مسافران Titanic را توصیف می کند. مقادیر از دست رفته در مجموعه داده اصلی با استفاده از؟ مقادیر از دست رفته float و int با -1 جایگزین می شوند ، مقادیر از دست رفته رشته با "Unknown" جایگزین می شوند.

شکاف مثال ها
'train' 1309
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'features': FeaturesDict({
    'age': tf.float32,
    'boat': tf.string,
    'body': tf.int32,
    'cabin': tf.string,
    'embarked': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=4),
    'fare': tf.float32,
    'home.dest': tf.string,
    'name': tf.string,
    'parch': tf.int32,
    'pclass': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
    'sex': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
    'sibsp': tf.int32,
    'ticket': tf.string,
  }),
  'survived': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('features', 'survived')

 • نقل قول :

@ONLINE {titanic,
author = "Frank E. Harrell Jr., Thomas Cason",
title = "Titanic dataset",
month = "oct",
year  = "2017",
url  = "https://www.openml.org/d/40945"
}