تایتانیک

 • توضیحات :

مجموعه داده ای که وضعیت بقای مسافران تایتانیک را توصیف می کند. مقادیر گم شده در مجموعه داده اصلی با استفاده از ? نشان داده می شوند. مقادیر از دست رفته Float و int با -1 جایگزین می شوند، مقادیر از دست رفته رشته با 'Unknown' جایگزین می شوند.

 • صفحه اصلی : https://www.openml.org/d/40945

 • کد منبع : tfds.datasets.titanic.Builder

 • نسخه ها :

  • 2.0.0 : API تقسیم جدید ( https://tensorflow.org/datasets/splits )
  • 3.0.0 : از یک فرهنگ لغت مسطح استاندارد از ویژگی ها برای مجموعه داده استفاده کنید. از as_supervised=True برای تقسیم مجموعه داده به یک تاپل (features_dict, survived) استفاده کنید.
  • 4.0.0 (پیش‌فرض): برچسب‌های معکوس که در نسخه 3.0.0 معکوس شده‌اند را برطرف کنید.
 • حجم دانلود : 114.98 KiB

 • حجم مجموعه داده : 382.58 KiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 1,309
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'age': float32,
  'boat': string,
  'body': int32,
  'cabin': string,
  'embarked': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=4),
  'fare': float32,
  'home.dest': string,
  'name': string,
  'parch': int32,
  'pclass': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'sex': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'sibsp': int32,
  'survived': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'ticket': string,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
سن تانسور float32
قایق تانسور رشته
بدن تانسور int32
کابین تانسور رشته
سوار شد ClassLabel int64
کرایه تانسور float32
home.dest تانسور رشته
نام تانسور رشته
پارچ تانسور int32
pclass ClassLabel int64
ارتباط جنسی ClassLabel int64
sibsp تانسور int32
جان سالم به در برد ClassLabel int64
بلیط تانسور رشته
 • کلیدهای نظارت شده (نگاه کنید به as_supervised doc ({'age': 'age', 'boat': 'boat', 'body': 'body', 'cabin': 'cabin', 'embarked': 'embarked', 'fare': 'fare', 'home.dest': 'home.dest', 'name': 'name', 'parch': 'parch', 'pclass': 'pclass', 'sex': 'sex', 'sibsp': 'sibsp', 'ticket': 'ticket'}, 'survived')

 • شکل ( tfds.show_examples ): پشتیبانی نمی شود.

 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ):

 • نقل قول :
@ONLINE {titanic,
author = "Frank E. Harrell Jr., Thomas Cason",
title = "Titanic dataset",
month = "oct",
year  = "2017",
url  = "https://www.openml.org/d/40945"
}
،

 • توضیحات :

مجموعه داده ای که وضعیت بقای مسافران تایتانیک را توصیف می کند. مقادیر گم شده در مجموعه داده اصلی با استفاده از ? نشان داده می شوند. مقادیر از دست رفته Float و int با -1 جایگزین می شوند، مقادیر از دست رفته رشته با 'Unknown' جایگزین می شوند.

 • صفحه اصلی : https://www.openml.org/d/40945

 • کد منبع : tfds.datasets.titanic.Builder

 • نسخه ها :

  • 2.0.0 : API تقسیم جدید ( https://tensorflow.org/datasets/splits )
  • 3.0.0 : از یک فرهنگ لغت مسطح استاندارد از ویژگی ها برای مجموعه داده استفاده کنید. از as_supervised=True برای تقسیم مجموعه داده به یک تاپل (features_dict, survived) استفاده کنید.
  • 4.0.0 (پیش‌فرض): برچسب‌های معکوس که در نسخه 3.0.0 معکوس شده‌اند را برطرف کنید.
 • حجم دانلود : 114.98 KiB

 • حجم مجموعه داده : 382.58 KiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 1,309
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'age': float32,
  'boat': string,
  'body': int32,
  'cabin': string,
  'embarked': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=4),
  'fare': float32,
  'home.dest': string,
  'name': string,
  'parch': int32,
  'pclass': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'sex': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'sibsp': int32,
  'survived': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'ticket': string,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
سن تانسور float32
قایق تانسور رشته
بدن تانسور int32
کابین تانسور رشته
سوار شد ClassLabel int64
کرایه تانسور float32
home.dest تانسور رشته
نام تانسور رشته
پارچ تانسور int32
pclass ClassLabel int64
ارتباط جنسی ClassLabel int64
sibsp تانسور int32
جان سالم به در برد ClassLabel int64
بلیط تانسور رشته
 • کلیدهای نظارت شده (نگاه کنید به as_supervised doc ({'age': 'age', 'boat': 'boat', 'body': 'body', 'cabin': 'cabin', 'embarked': 'embarked', 'fare': 'fare', 'home.dest': 'home.dest', 'name': 'name', 'parch': 'parch', 'pclass': 'pclass', 'sex': 'sex', 'sibsp': 'sibsp', 'ticket': 'ticket'}, 'survived')

 • شکل ( tfds.show_examples ): پشتیبانی نمی شود.

 • مثال‌ها ( tfds.as_dataframe ):

 • نقل قول :
@ONLINE {titanic,
author = "Frank E. Harrell Jr., Thomas Cason",
title = "Titanic dataset",
month = "oct",
year  = "2017",
url  = "https://www.openml.org/d/40945"
}