الماس

 • توضیحات :

این مجموعه داده کلاسیک شامل ویژگی های فیزیکی و قیمت 53940 الماس است.

ویژگی های:

 • قیمت: قیمت به دلار آمریکا
 • قیراط: وزن الماس.
 • cut: کیفیت برش (به ترتیب بدترین به بهترین).
 • رنگ: رنگ الماس (به ترتیب بهترین به بدترین).
 • شفافیت: شفافیت الماس (به ترتیب بدترین به بهترین).
 • x: طول بر حسب میلی متر.
 • y: عرض بر حسب میلی متر.
 • z: عمق بر حسب میلی متر.
 • عمق: درصد عمق کل: 100 * z / میانگین (x، y)
 • جدول: عرض بالای الماس نسبت به پهن ترین نقطه.

 • صفحه اصلی : https://ggplot2.tidyverse.org/reference/diamonds.html

 • کد منبع : tfds.structured.diamonds.Diamonds

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): انتشار اولیه.
 • حجم دانلود : 2.64 MiB

 • حجم مجموعه داده : 13.01 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 53,940
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'features': FeaturesDict({
    'carat': float32,
    'clarity': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=8),
    'color': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=7),
    'cut': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
    'depth': float32,
    'table': float32,
    'x': float32,
    'y': float32,
    'z': float32,
  }),
  'price': float32,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
امکانات FeaturesDict
ویژگی ها / قیراط تانسور float32
ویژگی ها / وضوح ClassLabel int64
ویژگی ها / رنگ ClassLabel int64
ویژگی ها / برش ClassLabel int64
ویژگی ها / عمق تانسور float32
ویژگی ها / جدول تانسور float32
ویژگی ها/x تانسور float32
ویژگی ها / سال تانسور float32
ویژگی/z تانسور float32
قیمت تانسور float32
 • نقل قول :
@Book{,
 author = {Hadley Wickham},
 title = {ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis},
 publisher = {Springer-Verlag New York},
 year = {2016},
 isbn = {978-3-319-24277-4},
 url = {https://ggplot2.tidyverse.org},
}