امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

cnn_dailymail

 • توضیحات :

CNN / DailyMail مجموعه داده خلاصه ای که بدون نام است.

دو ویژگی وجود دارد: - مقاله: متن مقاله خبری ، که به عنوان سندی برای جمع بندی استفاده می شود - موارد برجسته: متن پیوست برجسته ها با و اطراف هر برجسته ، که خلاصه هدف است

 • صفحه اصلی : https://github.com/abisee/cnn-dailymail

 • کد منبع : tfds.summarization.CnnDailymail

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 : API جدید تقسیم شده ( https://tensorflow.org/datasets/splits )
  • 2.0.0 : جملات هدف را با خط جدید جدا کنید. (داشتن مدل پیش بینی کننده جداسازهای خط جدید ارزیابی با استفاده از ROUGE در سطح خلاصه را آسان تر می کند.)

  • 3.0.0 : استفاده از نسخه مخفی

  • 3.1.0 (پیش فرض): BuilderConfig حذف شد

 • حجم دانلود : 558.32 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 1.27 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 11490
'train' 287،113
'validation' 13،368
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'article': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'highlights': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('article', 'highlights')

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/SeeLM17,
 author  = {Abigail See and
        Peter J. Liu and
        Christopher D. Manning},
 title   = {Get To The Point: Summarization with Pointer-Generator Networks},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1704.04368},
 year   = {2017},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1704.04368},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1704.04368},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:08 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/SeeLM17},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

@inproceedings{hermann2015teaching,
 title={Teaching machines to read and comprehend},
 author={Hermann, Karl Moritz and Kocisky, Tomas and Grefenstette, Edward and Espeholt, Lasse and Kay, Will and Suleyman, Mustafa and Blunsom, Phil},
 booktitle={Advances in neural information processing systems},
 pages={1693--1701},
 year={2015}
}