امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مسیحی

 • توضیحات :

NSynth Dataset یک مجموعه داده صوتی است که حاوی نت های موسیقی 300 هزار پوندی است که هر کدام دارای یک درجه صدا ، تن صدا و پاکت منحصر به فرد هستند. بر اساس ترکیبی از ارزیابی انسان و الگوریتم های ابتکاری ، هر یادداشت با سه اطلاعات اضافی حاشیه نویسی می شود: منبع ، خانواده و کیفیت ها.

 • صفحه اصلی : https://g.co/magenta/nsynth-dataset

 • کد منبع : tfds.audio.Nsynth

 • نسخه ها :

  • 2.3.0 : جدید loudness_db ویژگی در دسی بل (unormalized).
  • 2.3.1 : F0 با رفع نرمال سازی در CREPE محاسبه شده است.
  • 2.3.2 : از ویژگی صوتی استفاده کنید.
  • 2.3.3 (پیش فرض): F0 با اصلاح در نرمال سازی موج CREPE محاسبه می شود ( https://github.com/marl/crepe/issues/49 ).
 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@InProceedings{pmlr-v70-engel17a,
 title =  {Neural Audio Synthesis of Musical Notes with {W}ave{N}et Autoencoders},
 author =  {Jesse Engel and Cinjon Resnick and Adam Roberts and Sander Dieleman and Mohammad Norouzi and Douglas Eck and Karen Simonyan},
 booktitle =  {Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning},
 pages =  {1068--1077},
 year =   {2017},
 editor =  {Doina Precup and Yee Whye Teh},
 volume =  {70},
 series =  {Proceedings of Machine Learning Research},
 address =   {International Convention Centre, Sydney, Australia},
 month =  {06--11 Aug},
 publisher =  {PMLR},
 pdf =   {http://proceedings.mlr.press/v70/engel17a/engel17a.pdf},
 url =   {http://proceedings.mlr.press/v70/engel17a.html},
}

nsynth / full (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده های کامل NSynth به مجموعه های قطار ، معتبر و آزمایشی تقسیم شده است ، و هیچ ابزاری بین مجموعه قطار و مجموعه های معتبر / آزمون همپوشانی ندارد.

 • اندازه بارگیری : 73.07 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 73.09 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 4،096
'train' 289،205
'valid' 12678
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(64000,), dtype=tf.float32),
  'id': tf.string,
  'instrument': FeaturesDict({
    'family': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=11),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1006),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  }),
  'pitch': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=128),
  'qualities': FeaturesDict({
    'bright': tf.bool,
    'dark': tf.bool,
    'distortion': tf.bool,
    'fast_decay': tf.bool,
    'long_release': tf.bool,
    'multiphonic': tf.bool,
    'nonlinear_env': tf.bool,
    'percussive': tf.bool,
    'reverb': tf.bool,
    'tempo-synced': tf.bool,
  }),
  'velocity': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=128),
})

nsynth / gansynth_subset

 • شرح پیکربندی : NSynth Dataset محدود به ابزارهای صوتی در فاصله گام MIDI است [24 ، 84]. از تقسیم های جایگزین استفاده می شود که در سازه ها (اما نه یادداشت های دقیق) بین مجموعه قطار و مجموعه های معتبر / آزمون همپوشانی دارند. این نسخه در اصل در مقاله ICLR 2019 GANSynth ( https://arxiv.org/abs/1902.08710 ) معرفی شد.

 • اندازه بارگیری : 73.08 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 20.73 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 8،518
'train' 60،788
'valid' 17،469
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(64000,), dtype=tf.float32),
  'id': tf.string,
  'instrument': FeaturesDict({
    'family': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=11),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1006),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  }),
  'pitch': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=128),
  'qualities': FeaturesDict({
    'bright': tf.bool,
    'dark': tf.bool,
    'distortion': tf.bool,
    'fast_decay': tf.bool,
    'long_release': tf.bool,
    'multiphonic': tf.bool,
    'nonlinear_env': tf.bool,
    'percussive': tf.bool,
    'reverb': tf.bool,
    'tempo-synced': tf.bool,
  }),
  'velocity': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=128),
})

nsynth / gansynth_subset.f0_and_loudness

 • شرح پیکربندی : NSynth Dataset محدود به ابزارهای صوتی در فاصله گام MIDI است [24 ، 84]. از تقسیم های جایگزین استفاده می شود که در سازه ها (اما نه یادداشت های دقیق) بین مجموعه قطار و مجموعه های معتبر / آزمون همپوشانی دارند. این نسخه در اصل در مقاله ICLR 2019 GANSynth ( https://arxiv.org/abs/1902.08710 ) معرفی شد. این نسخه علاوه بر این شامل برآورد F0 با استفاده از CREPE (کیم و همکاران ، 2018) و صدای ادراکی وزن دار در دسی بل است. هر دو سیگنال با نرخ فریم 250 هرتز ارائه می شوند.

 • اندازه بارگیری : 73.08 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 22.03 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 8،518
'train' 60،788
'valid' 17،469
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(64000,), dtype=tf.float32),
  'f0': FeaturesDict({
    'confidence': Tensor(shape=(1000,), dtype=tf.float32),
    'hz': Tensor(shape=(1000,), dtype=tf.float32),
    'midi': Tensor(shape=(1000,), dtype=tf.float32),
  }),
  'id': tf.string,
  'instrument': FeaturesDict({
    'family': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=11),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1006),
    'source': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  }),
  'loudness': FeaturesDict({
    'db': Tensor(shape=(1000,), dtype=tf.float32),
  }),
  'pitch': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=128),
  'qualities': FeaturesDict({
    'bright': tf.bool,
    'dark': tf.bool,
    'distortion': tf.bool,
    'fast_decay': tf.bool,
    'long_release': tf.bool,
    'multiphonic': tf.bool,
    'nonlinear_env': tf.bool,
    'percussive': tf.bool,
    'reverb': tf.bool,
    'tempo-synced': tf.bool,
  }),
  'velocity': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=128),
})