امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

سونوگرافی_دوک

 • توضیحات :

DukeUltrasound یک مجموعه داده سونوگرافی است که در دانشگاه دوک با کاوشگر Verasonics c52v جمع آوری شده است. این شامل داده های پرتوی تاخیر و جمع (DAS) و همچنین داده های پردازش شده با Siemens Dynamic TCE برای کاهش لکه ها ، افزایش کنتراست و بهبود وضوح ساختارهای آناتومیکی است. این داده ها با پشتیبانی از م Instituteسسه ملی تصویربرداری پزشکی و مهندسی زیستی تحت گرانت R01-EB026574 و م Instسسات ملی بهداشت تحت گرانت 5T32GM007171-44 جمع آوری شد. یک مثال استفاده در اینجا موجود است .

شکاف مثال ها
'A' 1،362
'B' 1،194
'MARK' 420
'test' 438
'train' 2556
'validation' 278
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'das': FeaturesDict({
    'dB': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float32),
    'imag': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float32),
    'real': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float32),
  }),
  'dtce': Tensor(shape=(None,), dtype=tf.float32),
  'f0_hz': tf.float32,
  'final_angle': tf.float32,
  'final_radius': tf.float32,
  'focus_cm': tf.float32,
  'harmonic': tf.bool,
  'height': tf.uint32,
  'initial_angle': tf.float32,
  'initial_radius': tf.float32,
  'probe': tf.string,
  'scanner': tf.string,
  'target': tf.string,
  'timestamp_id': tf.uint32,
  'voltage': tf.float32,
  'width': tf.uint32,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('das/dB', 'dtce')

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/abs-1908-05782,
 author  = {Ouwen Huang and
        Will Long and
        Nick Bottenus and
        Gregg E. Trahey and
        Sina Farsiu and
        Mark L. Palmeri},
 title   = {MimickNet, Matching Clinical Post-Processing Under Realistic Black-Box
        Constraints},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1908.05782},
 year   = {2019},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1908.05782},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1908.05782},
 timestamp = {Mon, 19 Aug 2019 13:21:03 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/abs-1908-05782},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}