روبونت

 • توضیحات :

RoboNet حاوی بیش از 15 میلیون فریم ویدیویی از تعامل ربات-شی است که از 113 نقطه دید دوربین منحصر به فرد گرفته شده است.

 • این کنش‌ها به صورت دلتا در موقعیت و چرخش به سمت افکتور انتهایی ربات هستند و یک بعد اضافی از بردار عمل برای اتصال گیره در نظر گرفته شده است.

 • حالت‌ها فضای عمل کنترلی اثر پایانی دکارتی با چرخش محدود و یک مفصل گیره هستند

 • اسناد اضافی : کاوش در کاغذها با کد

 • صفحه اصلی : https://www.robonet.wiki/

 • کد منبع : tfds.datasets.robonet.Builder

 • نسخه ها :

  • 4.0.1 (پیش‌فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • کلیدهای نظارت شده (به as_supervised doc مراجعه کنید): None

 • شکل ( tfds.show_examples ): پشتیبانی نمی شود.

 • نقل قول :

@article{dasari2019robonet,
 title={RoboNet: Large-Scale Multi-Robot Learning},
 author={Dasari, Sudeep and Ebert, Frederik and Tian, Stephen and
 Nair, Suraj and Bucher, Bernadette and Schmeckpeper, Karl
 and Singh, Siddharth and Levine, Sergey and Finn, Chelsea},
 journal={arXiv preprint arXiv:1910.11215},
 year={2019}
}

robonet/robonet_sample_64 (پیکربندی پیش‌فرض)

 • توضیحات پیکربندی : نمونه RoboNet 64x64.

 • حجم دانلود : 119.80 MiB

 • حجم مجموعه داده : 183.04 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): فقط زمانی که shuffle_files=False (قطار)

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 700
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'video': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8)),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
اقدامات تانسور (هیچ، 5) float32
نام فایل متن رشته
ایالت ها تانسور (هیچ، 5) float32
ویدئو ویدئو (تصویر) (هیچ، 64، 64، 3) uint8

robonet/robonet_sample_128

 • توضیحات پیکربندی : نمونه RoboNet 128x128.

 • حجم دانلود : 119.80 MiB

 • حجم مجموعه داده : 638.98 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 700
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'video': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8)),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
اقدامات تانسور (هیچ، 5) float32
نام فایل متن رشته
ایالت ها تانسور (هیچ، 5) float32
ویدئو ویدئو (تصویر) (هیچ، 128، 128، 3) uint8

robonet/robonet_64

 • توضیحات پیکربندی : RoboNet 64x64.

 • حجم دانلود : 36.20 GiB

 • حجم مجموعه داده : 41.37 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 162,417
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'video': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8)),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
اقدامات تانسور (هیچ، 5) float32
نام فایل متن رشته
ایالت ها تانسور (هیچ، 5) float32
ویدئو ویدئو (تصویر) (هیچ، 64، 64، 3) uint8

robonet/robonet_128

 • توضیحات پیکربندی : 128x128 RoboNet.

 • حجم دانلود : 36.20 GiB

 • حجم مجموعه داده : 144.90 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 162,417
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=float32),
  'video': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8)),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
اقدامات تانسور (هیچ، 5) float32
نام فایل متن رشته
ایالت ها تانسور (هیچ، 5) float32
ویدئو ویدئو (تصویر) (هیچ، 128، 128، 3) uint8