امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

روبانت

 • توضیحات :

RoboNet شامل بیش از 15 میلیون فریم ویدئویی از تعامل ربات و شی است که از 113 دیدگاه دوربین منحصر به فرد گرفته شده است.

 • این اقدامات به صورت دلتا در موقعیت و چرخش به سمت نهایی ربات با یک بعد اضافی از بردار عمل اختصاص یافته برای اتصال گیرنده است.

 • ایالات فضایی کنترل کننده اثر نهایی دکارتی با چرخش محدود و یک اتصال گیرنده است

 • صفحه اصلی : https://www.robonet.wiki/

 • کد منبع : tfds.video.Robonet

 • نسخه ها :

  • 4.0.1 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{dasari2019robonet,
 title={RoboNet: Large-Scale Multi-Robot Learning},
 author={Dasari, Sudeep and Ebert, Frederik and Tian, Stephen and
 Nair, Suraj and Bucher, Bernadette and Schmeckpeper, Karl
 and Singh, Siddharth and Levine, Sergey and Finn, Chelsea},
 journal={arXiv preprint arXiv:1910.11215},
 year={2019}
}

robonet / robonet_sample_64 (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : 64x64 RoboNet نمونه.

 • حجم دانلود : 119.80 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 183.04 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): فقط وقتی shuffle_files=False (قطار)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 700
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'video': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8)),
})

روبونت / روبونت_ نمونه_128

 • شرح پیکربندی : 128x128 نمونه RoboNet.

 • اندازه 119.80 MiB : 119.80 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 638.98 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 700
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'video': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=tf.uint8)),
})

robonet / robonet_64

 • شرح پیکربندی : 64x64 RoboNet.

 • اندازه 36.20 GiB : 36.20 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 41.37 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 162،417
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'video': Video(Image(shape=(64, 64, 3), dtype=tf.uint8)),
})

robonet / robonet_128

 • شرح پیکربندی : 128x128 RoboNet.

 • اندازه 36.20 GiB : 36.20 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 144.90 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 162،417
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'actions': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'states': Tensor(shape=(None, 5), dtype=tf.float32),
  'video': Video(Image(shape=(128, 128, 3), dtype=tf.uint8)),
})