امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

شیار

 • توضیحات :

مجموعه داده های Groove MIDI (GMD) از 13.6 ساعت ترازو MIDI و صوتی (سنتز شده) طبل گویایی که توسط انسان اجرا می شود ، با سرعت متناسب است و در کیت درام الکترونیکی Roland TD-11 V-Drum ساخته شده است.

@inproceedings{groove2019,
  Author = {Jon Gillick and Adam Roberts and Jesse Engel and Douglas Eck and David Bamman},
  Title = {Learning to Groove with Inverse Sequence Transformations},
  Booktitle  = {International Conference on Machine Learning (ICML)}
  Year = {2019},
}

شیار / کامل midionly (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده شیار بدون صدا ، تقسیم نشده است.

 • اندازه بارگیری : 3.11 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 5.22 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 129
'train' 897
'validation' 124
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'bpm': tf.int32,
  'drummer': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
  'id': tf.string,
  'midi': tf.string,
  'style': FeaturesDict({
    'primary': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=18),
    'secondary': tf.string,
  }),
  'time_signature': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
  'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})

شیار / کامل-16000 هرتز

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده شیار همراه با صدا ، تقسیم نشده است.

 • اندازه بارگیری : 4.76 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 2.33 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 124
'train' 846
'validation' 120
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.float32),
  'bpm': tf.int32,
  'drummer': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
  'id': tf.string,
  'midi': tf.string,
  'style': FeaturesDict({
    'primary': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=18),
    'secondary': tf.string,
  }),
  'time_signature': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
  'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})

شیار / 2bar-midionly

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده Groove بدون صدا ، به قطعات 2 باری تقسیم شده است.

 • اندازه بارگیری : 3.11 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 19.59 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2،204
'train' 18،163
'validation' 2،252
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'bpm': tf.int32,
  'drummer': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
  'id': tf.string,
  'midi': tf.string,
  'style': FeaturesDict({
    'primary': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=18),
    'secondary': tf.string,
  }),
  'time_signature': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
  'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})

شیار / 2bar-16000hz

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده شیار با صدا ، به قطعات 2 میله ای تقسیم شده است.

 • اندازه بارگیری : 4.76 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.61 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،873
'train' 14390
'validation' 2،034
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.float32),
  'bpm': tf.int32,
  'drummer': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
  'id': tf.string,
  'midi': tf.string,
  'style': FeaturesDict({
    'primary': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=18),
    'secondary': tf.string,
  }),
  'time_signature': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
  'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})

شیار / 4bar-midionly

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده Groove بدون صدا ، به قطعات 4 بار تقسیم می شود.

 • اندازه بارگیری : 3.11 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 27.32 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2033
'train' 17،261
'validation' 2،121
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'bpm': tf.int32,
  'drummer': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
  'id': tf.string,
  'midi': tf.string,
  'style': FeaturesDict({
    'primary': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=18),
    'secondary': tf.string,
  }),
  'time_signature': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
  'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})