امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

gtzan_music_speech

 • توضیحات :

این مجموعه داده برای اهداف تبعیض موسیقی / گفتار جمع آوری شد. مجموعه داده شامل 120 آهنگ است که هر کدام 30 ثانیه طول دارد. هر کلاس (موسیقی / گفتار) 60 مثال دارد. آهنگ ها همه فایل های صوتی مانیو 16 بیتی 22050Hz با فرمت .wav هستند.

شکاف مثال ها
'train' 128
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
  'audio/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('audio', 'label')

 • نقل قول :

@ONLINE {Music Speech,
  author = "Tzanetakis, George",
  title = "GTZAN Music/Speech Collection",
  year  = "1999",
  url  = "http://marsyas.info/index.html"
}