امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

hellaswag

 • توضیحات :

مجموعه HellaSwag معیاری برای Commonsense NLI است. این شامل یک متن و برخی پایان ها است که زمینه را کامل می کند.

شکاف مثال ها
'test' 10،003
'train' 39905
'validation' 10،042
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'activity_label': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'endings': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'label': tf.int32,
  'split_type': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{zellers2019hellaswag,
  title={HellaSwag: Can a Machine Really Finish Your Sentence?},
  author={Zellers, Rowan and Holtzman, Ari and Bisk, Yonatan and Farhadi, Ali and Choi, Yejin},
  booktitle ={Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics},
  year={2019}
}