امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

آواز

 • توضیحات :

این مجموعه داده حاوی داده های چالش کلاسهای اشیاject تصویری PASCAL ، مربوط به مسابقات طبقه بندی و تشخیص است.

در مسابقه طبقه بندی ، هدف پیش بینی مجموعه برچسب های موجود در تصویر است ، در حالی که در مسابقه Detection هدف پیش بینی جعبه محدود کننده و برچسب هر شی است. هشدار: طبق مجموعه داده رسمی ، مجموعه آزمون VOC2012 حاوی حاشیه نویسی نیست.

 • کد منبع : tfds.object_detection.Voc

 • نسخه ها :

  • 4.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): ناشناخته است

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'labels': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=20)),
  'labels_no_difficult': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=20)),
  'objects': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'is_difficult': tf.bool,
    'is_truncated': tf.bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=20),
    'pose': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=5),
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

voc / 2007 (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : این مجموعه داده حاوی داده های مربوط به PASCAL Visual Object Classes Challenge 2007 ، معروف به VOC2007 است.

در مجموع 9963 تصویر در این مجموعه داده گنجانده شده است ، که در آن هر تصویر از 20 کلاس مختلف شامل مجموعه ای از اشیا است که در مجموع 24640 شی مشروح ساخته شده است.

شکاف مثال ها
'test' 4،952
'train' 2،501
'validation' 2510
 • نقل قول :
@misc{pascal-voc-2007,
  author = "Everingham, M. and Van~Gool, L. and Williams, C. K. I. and Winn, J. and Zisserman, A.",
  title = "The {PASCAL} {V}isual {O}bject {C}lasses {C}hallenge 2007 {(VOC2007)} {R}esults",
  howpublished = "http://www.pascal-network.org/challenges/VOC/voc2007/workshop/index.html"}

تجسم

voc / 2012

 • توضیحات پیکربندی : این مجموعه داده حاوی داده های PASCAL Visual Object Classes Challenge 2012 ، معروف به VOC2012 است.

در مجموع 11540 تصویر در این مجموعه داده گنجانده شده است ، که در آن هر تصویر از 20 کلاس مختلف شامل مجموعه ای از اشیا است که در مجموع 27450 شی ann حاشیه ای را ایجاد می کند.

شکاف مثال ها
'test' 10991
'train' 5،717
'validation' 5823
 • نقل قول :
@misc{pascal-voc-2012,
  author = "Everingham, M. and Van~Gool, L. and Williams, C. K. I. and Winn, J. and Zisserman, A.",
  title = "The {PASCAL} {V}isual {O}bject {C}lasses {C}hallenge 2012 {(VOC2012)} {R}esults",
  howpublished = "http://www.pascal-network.org/challenges/VOC/voc2012/workshop/index.html"}

تجسم