امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

downsampled_imagenet

 • توضیحات :

مجموعه داده با تصاویر 2 وضوح (برای اطلاعات در مورد وضوح به نام پیکربندی مراجعه کنید). برای تخمین چگالی و آزمایش های مدل سازی استفاده می شود.

برای تغییر اندازه ImageNet برای یادگیری نظارت شده ( پیوند ) به imagenet_resized مراجعه کنید.

شکاف مثال ها
'train' 1،281،149
'validation' 49999
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/OordKK16,
 author  = {A{"{a} }ron van den Oord and
        Nal Kalchbrenner and
        Koray Kavukcuoglu},
 title   = {Pixel Recurrent Neural Networks},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1601.06759},
 year   = {2016},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1601.06759},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1601.06759},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:29 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/OordKK16},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

downsampled_imagenet / 32x32 (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از تصاویر Train و Validation با وضوح 32x32.

 • اندازه بارگیری : 3.98 GiB

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

downsampled_imagenet / 64x64

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از تصاویر Train و Validation با وضوح 64x64.

 • اندازه بارگیری : 11.73 GiB

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم