امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

شماره_ اعتبار_ اعتبار_آلمان

  • توضیحات :

این مجموعه داده افرادی را که توسط برخی ویژگی ها توصیف می شوند به عنوان خطرات اعتباری خوب یا بد طبقه بندی می کند. نسخه در اینجا نوع "عددی" است که در آن صفات طبقه ای طبقه بندی شده و مرتب شده به ترتیب به عنوان مقادیر شاخص و عدد صحیح کدگذاری شده اند.

شکاف مثال ها
'train' 1000
  • ویژگی ها :
FeaturesDict({
    'features': Tensor(shape=(24,), dtype=tf.int32),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
})
  • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('features', 'label')

  • نقل قول :

@misc{Dua:2019 ,
author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
year = "2017",
title = "{UCI} Machine Learning Repository",
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
institution = "University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences"
}