امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

س_الات_ وب

 • توضیحات :

این مجموعه داده شامل 6،642 جفت سوال / پاسخ است. فرض می شود که س questionsالات توسط Freebase ، یک نمودار بزرگ دانش ، پاسخگو باشند. سوالات بیشتر حول یک موجود واحد منفرد است. این س areالات محبوب ترین س onالات در وب (حداقل در سال 2013) است.

شکاف مثال ها
'test' 2032
'train' 3،778
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'url': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{berant-etal-2013-semantic,
  title = "Semantic Parsing on {F}reebase from Question-Answer Pairs",
  author = "Berant, Jonathan and
   Chou, Andrew and
   Frostig, Roy and
   Liang, Percy",
  booktitle = "Proceedings of the 2013 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = oct,
  year = "2013",
  address = "Seattle, Washington, USA",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/D13-1160",
  pages = "1533--1544",
}