وب_سوالات

 • توضیحات :

این مجموعه داده از 6642 جفت پرسش/پاسخ تشکیل شده است. فرض بر این است که سؤالات توسط Freebase، یک نمودار دانش بزرگ، پاسخ داده شوند. سوالات بیشتر حول یک نهاد با نام متمرکز هستند. سؤالات رایجی هستند که در وب پرسیده می شوند (حداقل در سال 2013).

شکاف مثال ها
'test' 2032
'train' 3778
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
  'url': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
پاسخ می دهد دنباله (متن) (هیچ یک،) رشته
سوال متن رشته
آدرس اینترنتی متن رشته
 • نقل قول :
@inproceedings{berant-etal-2013-semantic,
  title = "Semantic Parsing on {F}reebase from Question-Answer Pairs",
  author = "Berant, Jonathan and
   Chou, Andrew and
   Frostig, Roy and
   Liang, Percy",
  booktitle = "Proceedings of the 2013 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
  month = oct,
  year = "2013",
  address = "Seattle, Washington, USA",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/D13-1160",
  pages = "1533--1544",
}