امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

uc_merced

 • توضیحات :

UC Merced یک مجموعه داده کلاس 21 با کاربرد زمین با استفاده از زمین 21 کلاس است که دارای 100 تصویر در هر کلاس است. این تصاویر به صورت دستی از تصاویر بزرگ از مجموعه تصاویر ملی نقشه شهری USGS برای مناطق مختلف شهری در سراسر کشور استخراج شده است. وضوح پیکسل این تصاویر در دامنه عمومی 0.3 متر است.

در حالی که بیشتر تصاویر 256x256 پیکسل هستند ، 44 تصویر با شکل متفاوت وجود دارد.

شکاف مثال ها
'train' 2100
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=21),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@InProceedings{Nilsback08,
  author = "Yang, Yi and Newsam, Shawn",
  title = "Bag-Of-Visual-Words and Spatial Extensions for Land-Use Classification",
  booktitle = "ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS)",
  year = "2010",
}

تجسم