امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

لویس

 • توضیحات :

LVIS: یک مجموعه داده برای تقسیم بندی نمونه های واژگان بزرگ.

 • صفحه اصلی : https://www.lvisdataset.org/

 • کد منبع : tfds.object_detection.lvis.Lvis

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): نسخه اولیه. تقسیم آزمایشی حاشیه نویسی ساختگی دارد.
 • اندازه بارگیری : 25.35 GiB

 • اندازه مجموعه داده : 22.28 GiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): خیر

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 19،822
'train' 100170
'validation' 19809
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/id': tf.int64,
  'objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1203),
    'segmentation': Image(shape=(None, None, 1), dtype=tf.uint8),
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{gupta2019lvis,
 title={ {LVIS}: A Dataset for Large Vocabulary Instance Segmentation},
 author={Gupta, Agrim and Dollar, Piotr and Girshick, Ross},
 booktitle={Proceedings of the {IEEE} Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
 year={2019}
}

تجسم