امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

کوکو

 • توضیحات :

COCO یک مجموعه داده شناسایی ، تقسیم بندی و زیرنویس در مقیاس بزرگ است.

@article{DBLP:journals/corr/LinMBHPRDZ14,
 author  = {Tsung{-}Yi Lin and
        Michael Maire and
        Serge J. Belongie and
        Lubomir D. Bourdev and
        Ross B. Girshick and
        James Hays and
        Pietro Perona and
        Deva Ramanan and
        Piotr Doll{'{a} }r and
        C. Lawrence Zitnick},
 title   = {Microsoft {COCO:} Common Objects in Context},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1405.0312},
 year   = {2014},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1405.0312},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1405.0312},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:13 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/LinMBHPRDZ14},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

coco / 2014 (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : این نسخه شامل تصاویر ، جعبه ها و برچسب های محدود کننده نسخه 2014 است.

 • اندازه بارگیری : 37.57 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 40،775
'test2015' 81،434
'train' 82،783
'validation' 40،504
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image/id': tf.int64,
  'objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'is_crowd': tf.bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=80),
  }),
})

تجسم

کوکو / 2017

 • توضیحات پیکربندی : این نسخه شامل تصاویر ، کادرهای محدود کننده و برچسب های نسخه 2017 است.

 • اندازه بارگیری : 25.20 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 40،670
'train' 118،287
'validation' 5000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image/id': tf.int64,
  'objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'is_crowd': tf.bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=80),
  }),
})

تجسم

coco / 2017_panoptic

 • توضیحات پیکربندی : این نسخه شامل تصاویر ، کادرهای محدود کننده و برچسب های نسخه 2017 است.

 • اندازه بارگیری : 19.57 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 118،287
'validation' 5000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image/id': tf.int64,
  'panoptic_image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'panoptic_image/filename': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'panoptic_objects': Sequence({
    'area': tf.int64,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'id': tf.int64,
    'is_crowd': tf.bool,
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=133),
  }),
})