امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

هیگ

 • توضیحات :

داده ها با استفاده از شبیه سازی های مونت کارلو تولید شده اند. 21 ویژگی اول (ستون های 2-22) ویژگی های حرکتی هستند که توسط ردیاب های ذرات در شتاب دهنده اندازه گیری می شوند. هفت ویژگی آخر توابع 21 ویژگی اول هستند. اینها ویژگی های سطح بالایی است که توسط فیزیکدانان برای ایجاد تبعیض بین این دو طبقه به دست آمده است. علاقه به استفاده از روش های یادگیری عمیق وجود دارد تا نیاز فیزیكدان ها برای دستیابی به چنین ویژگی هایی را كاهش دهد. نتایج معیار با استفاده از درختان تصمیم Bayesian از یک بسته فیزیک استاندارد و شبکه های عصبی 5 لایه در مقاله اصلی ارائه شده است.

شکاف مثال ها
'train' 11،000،000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'class_label': tf.float32,
  'jet_1_b-tag': tf.float64,
  'jet_1_eta': tf.float64,
  'jet_1_phi': tf.float64,
  'jet_1_pt': tf.float64,
  'jet_2_b-tag': tf.float64,
  'jet_2_eta': tf.float64,
  'jet_2_phi': tf.float64,
  'jet_2_pt': tf.float64,
  'jet_3_b-tag': tf.float64,
  'jet_3_eta': tf.float64,
  'jet_3_phi': tf.float64,
  'jet_3_pt': tf.float64,
  'jet_4_b-tag': tf.float64,
  'jet_4_eta': tf.float64,
  'jet_4_phi': tf.float64,
  'jet_4_pt': tf.float64,
  'lepton_eta': tf.float64,
  'lepton_pT': tf.float64,
  'lepton_phi': tf.float64,
  'm_bb': tf.float64,
  'm_jj': tf.float64,
  'm_jjj': tf.float64,
  'm_jlv': tf.float64,
  'm_lv': tf.float64,
  'm_wbb': tf.float64,
  'm_wwbb': tf.float64,
  'missing_energy_magnitude': tf.float64,
  'missing_energy_phi': tf.float64,
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{Baldi:2014kfa,
   author     = "Baldi, Pierre and Sadowski, Peter and Whiteson, Daniel",
   title     = "{Searching for Exotic Particles in High-Energy Physics
            with Deep Learning}",
   journal    = "Nature Commun.",
   volume     = "5",
   year      = "2014",
   pages     = "4308",
   doi      = "10.1038/ncomms5308",
   eprint     = "1402.4735",
   archivePrefix = "arXiv",
   primaryClass  = "hep-ph",
   SLACcitation  = "%%CITATION = ARXIV:1402.4735;%%"
}