تائو

 • توضیحات :

مجموعه داده TAO یک مجموعه داده بزرگ تشخیص اشیاء ویدیویی است که از 2907 ویدیو با وضوح بالا و 833 دسته شی تشکیل شده است. توجه داشته باشید که این مجموعه داده برای ذخیره به حداقل 300 گیگابایت فضای خالی نیاز دارد.

 • اسناد اضافی : کاوش در کاغذها با کد

 • صفحه اصلی : https://taodataset.org/

 • کد منبع : tfds.video.tao.Tao

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): انتشار اولیه.
 • حجم دانلود : 113.96 GiB

 • دستورالعمل‌های دانلود دستی : این مجموعه داده از شما می‌خواهد که داده‌های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (پیش‌فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  برخی از فایل های TAO (فیلم های HVACS و AVA) باید به صورت دستی دانلود شوند زیرا ورود به MOT لازم است. لطفاً آن داده‌ها را طبق دستورالعمل‌های موجود در https://motchallenge.net/tao_download.php دانلود کنید

این داده ها را دانلود کنید و فایل های .zip حاصل را به ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ منتقل کنید

اگر داده‌هایی که نیاز به دانلود دستی دارند وجود نداشته باشد، از آن صرفنظر می‌شود و فقط از داده‌هایی استفاده می‌شود که نیازی به دانلود دستی ندارند.

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'train' 500
'validation' 988
@article{Dave_2020,
  title={TAO: A Large-Scale Benchmark for Tracking Any Object},
  ISBN={9783030585587},
  ISSN={1611-3349},
  url={http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-58558-7_26},
  DOI={10.1007/978-3-030-58558-7_26},
  journal={Lecture Notes in Computer Science},
  publisher={Springer International Publishing},
  author={Dave, Achal and Khurana, Tarasha and Tokmakov, Pavel and Schmid, Cordelia and Ramanan, Deva},
  year={2020},
  pages={436-454}
}

tao/480_640 (پیکربندی پیش‌فرض)

 • توضیحات پیکربندی : همه تصاویر به صورت دوخطی به 480 در 640 تغییر اندازه داده اند

 • حجم مجموعه داده : 482.30 GiB

 • ساختار ویژگی :

FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'dataset': string,
    'height': int32,
    'neg_category_ids': Tensor(shape=(None,), dtype=int32),
    'not_exhaustive_category_ids': Tensor(shape=(None,), dtype=int32),
    'num_frames': int32,
    'video_name': string,
    'width': int32,
  }),
  'tracks': Sequence({
    'bboxes': Sequence(BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32)),
    'category': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=363),
    'frames': Sequence(int32),
    'is_crowd': bool,
    'scale_category': string,
    'track_id': int32,
  }),
  'video': Video(Image(shape=(480, 640, 3), dtype=uint8)),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
فراداده FeaturesDict
فراداده/مجموعه داده تانسور رشته
ابرداده/ارتفاع تانسور int32
فراداده/neg_category_ids تانسور (هیچ یک،) int32
فراداده/not_Exhaustive_category_ids تانسور (هیچ یک،) int32
متادیتا/تعداد_فریم ها تانسور int32
فراداده/نام_ویدئو تانسور رشته
فراداده/عرض تانسور int32
آهنگ های توالی
آهنگ/bboxes دنباله (BoxFeature) (هیچ، 4) float32
آهنگ / دسته ClassLabel int64
آهنگ/قاب دنباله (تنسور) (هیچ یک،) int32
tracks/is_crowd تانسور بوول
آهنگ/رده_مقیاس تانسور رشته
tracks/track_id تانسور int32
ویدئو ویدئو (تصویر) (هیچ، 480، 640، 3) uint8

tao/full_resolution

 • توضیحات پیکربندی : نسخه با وضوح کامل مجموعه داده.

 • حجم مجموعه داده : 171.24 GiB

 • ساختار ویژگی :

FeaturesDict({
  'metadata': FeaturesDict({
    'dataset': string,
    'height': int32,
    'neg_category_ids': Tensor(shape=(None,), dtype=int32),
    'not_exhaustive_category_ids': Tensor(shape=(None,), dtype=int32),
    'num_frames': int32,
    'video_name': string,
    'width': int32,
  }),
  'tracks': Sequence({
    'bboxes': Sequence(BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32)),
    'category': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=363),
    'frames': Sequence(int32),
    'is_crowd': bool,
    'scale_category': string,
    'track_id': int32,
  }),
  'video': Video(Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8)),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
ابرداده FeaturesDict
فراداده/مجموعه داده تانسور رشته
ابرداده/ارتفاع تانسور int32
فراداده/neg_category_ids تانسور (هیچ یک،) int32
فراداده/not_Exhaustive_category_ids تانسور (هیچ یک،) int32
متادیتا/تعداد_فریم ها تانسور int32
فراداده/نام_ویدئو تانسور رشته
فراداده/عرض تانسور int32
آهنگ های توالی
آهنگ/bboxes دنباله (BoxFeature) (هیچ، 4) float32
آهنگ / دسته ClassLabel int64
آهنگ/قاب دنباله (تنسور) (هیچ یک،) int32
tracks/is_crowd تانسور بوول
آهنگ/رده_مقیاس تانسور رشته
tracks/track_id تانسور int32
ویدئو ویدئو (تصویر) (هیچ، هیچ، هیچ، 3) uint8