بذله گویی

 • توضیحات :

مجموعه داده های متن تصویری مبتنی بر ویکی پدیا (WIT) یک مجموعه داده چند زبانه بزرگ است. WIT از مجموعه ای تنظیم شده از 37.6 میلیون نمونه تصویر-متن غنی موجودیت با 11.5 میلیون تصویر منحصر به فرد در 108 زبان ویکی پدیا تشکیل شده است. اندازه آن باعث می‌شود که WIT به عنوان یک مجموعه داده پیش‌آموزشی برای مدل‌های یادگیری ماشین چندوجهی استفاده شود.

شکاف مثال ها
'test' 210,166
'train' 37,046,386
'val' 261,024
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'attribution_passes_lang_id': bool,
  'caption_alt_text_description': Text(shape=(), dtype=string),
  'caption_attribution_description': Text(shape=(), dtype=string),
  'caption_reference_description': Text(shape=(), dtype=string),
  'context_page_description': Text(shape=(), dtype=string),
  'context_section_description': Text(shape=(), dtype=string),
  'hierarchical_section_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'image_url': Text(shape=(), dtype=string),
  'is_main_image': bool,
  'language': Text(shape=(), dtype=string),
  'mime_type': Text(shape=(), dtype=string),
  'original_height': int32,
  'original_width': int32,
  'page_changed_recently': bool,
  'page_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'page_url': Text(shape=(), dtype=string),
  'section_title': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
attribution_passes_lang_id تانسور بوول
caption_alt_text_description متن رشته
caption_attribution_description متن رشته
caption_reference_description متن رشته
context_page_description متن رشته
context_section_description متن رشته
hierarchical_section_title متن رشته
image_url متن رشته
is_main_image تانسور بوول
زبان متن رشته
mime_type متن رشته
ارتفاع_اصلی تانسور int32
عرض_اصلی تانسور int32
page_changed_recently تانسور بوول
عنوان صفحه متن رشته
page_url متن رشته
بخش_عنوان متن رشته
 • نقل قول :
@article{srinivasan2021wit,
 title={WIT: Wikipedia-based Image Text Dataset for Multimodal Multilingual Machine Learning},
 author={Srinivasan, Krishna and Raman, Karthik and Chen, Jiecao and Bendersky, Michael and Najork, Marc},
 journal={arXiv preprint arXiv:2103.01913},
 year={2021}
}