امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

xquad

 • توضیحات :

XQuAD (مجموعه داده های پاسخ سوالات بین زبانی) یک مجموعه داده معیار برای ارزیابی عملکرد پاسخ سوالات بین زبانی است. این مجموعه داده شامل زیرمجموعه ای از 240 پاراگراف و 1190 جفت س questionال از مجموعه توسعه SQuAD v1.1 (Rajpurkar و همکاران ، 2016) همراه با ترجمه های حرفه ای آنها به ده زبان اسپانیایی ، آلمانی ، یونانی ، روسی ، ترکی است. ، عربی ، ویتنامی ، تایلندی ، چینی و هندی. در نتیجه ، مجموعه داده در 11 زبان کاملاً موازی است. برای اجرای XQuAD در تنظیمات پیش فرض شات صفر ، از اطلاعات آموزش و اعتبارسنجی SQuAD v1.1 در اینجا استفاده کنید: https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/squad

ما همچنین شامل تقسیم های "ترجمه-تربیت" ، "ترجمه-ترجمه" و "ترجمه-آزمون" برای هر زبان غیر انگلیسی از XTREME (هو و همکاران ، 2020) هستیم. از اینها می توان برای اجرای XQuAD در تنظیمات "ترجمه-آموزش" یا "ترجمه-آزمون" استفاده کرد.

FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_start': tf.int32,
    'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': tf.string,
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'title': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{Artetxe:etal:2019,
   author  = {Mikel Artetxe and Sebastian Ruder and Dani Yogatama},
   title   = {On the cross-lingual transferability of monolingual representations},
   journal  = {CoRR},
   volume  = {abs/1910.11856},
   year   = {2019},
   archivePrefix = {arXiv},
   eprint  = {1910.11856}
}

xquad / ar (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : تقسیم آزمون XQuAD 'ar' ، با تقسیم آزمایش ترجمه-ترن / ترجمه-توسعه / ترجمه-ترجمه / ترجمه از ماشین از XTREME (هو و همکاران ، 2020).

 • حجم دانلود : 420.97 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 134.78 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،190
'translate-dev' 10،541
'translate-test' 1،151
'translate-train' 86،787

xquad / de

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم آزمون XQuAD 'de' ، با تقسیم آزمایش ترجمه-آموزش / ترجمه-توسعه / ترجمه-ترجمه / ترجمه از ماشین از XTREME (هو و همکاران ، 2020).

 • حجم 127.04 MiB : 127.04 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 98.75 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،190
'translate-dev' 10371
'translate-test' 1،168
'translate-train' 82603

xquad / el

 • شرح پیکربندی : تقسیم آزمون XQuAD 'el' ، با تقسیم آزمایش ترجمه-ترن / ترجمه-توسعه / ترجمه-ترجمه / ترجمه از ماشین از XTREME (هو و همکاران ، 2020).

 • اندازه 499.40 MiB : 499.40 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 157.85 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد و مدارک ): بله (آزمون ، ترجمه-ترجمه ، ترجمه-آزمون) ، فقط وقتی shuffle_files=False (ترجمه-آموزش)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،190
'translate-dev' 10100
'translate-test' 1،182
'translate-train' 79946

xquad / es

 • شرح پیکربندی : تقسیم آزمایشی XQuAD ، با تقسیم آزمایش ترجمه-ترن / ترجمه-توسعه / ترجمه-ترجمه از ماشین از XTREME (هو و همکاران ، 2020).

 • اندازه 138.41 MiB : 138.41 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 104.91 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،190
'translate-dev' 10،566
'translate-test' 1،188
'translate-train' 87،488

xquad / سلام

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم آزمون "سلام" XQuAD ، با تقسیم آزمون ترجمه-ترن / ترجمه-توسعه / ترجمه-ترجمه از ماشین از XTREME (هو و همکاران ، 2020).

 • اندازه 472.23 MiB : 472.23 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 207.80 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد و مدارک ): بله (آزمون ، ترجمه-ترجمه ، ترجمه-آزمون) ، فقط وقتی shuffle_files=False (ترجمه-آموزش)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،190
'translate-dev' 10،536
'translate-test' 1،184
'translate-train' 85،804

xquad / ru

 • شرح پیکربندی : تقسیم آزمون XQuAD 'ru' ، با تقسیم آزمایش ترجمه-ترن / ترجمه-توسعه / ترجمه-ترجمه از ماشین از XTREME (هو و همکاران ، 2020).

 • اندازه 513.80 MiB : 513.80 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 159.33 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد و مدارک ): بله (آزمون ، ترجمه-ترجمه ، ترجمه-آزمون) ، فقط وقتی shuffle_files=False (ترجمه-آموزش)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،190
'translate-dev' 10،469
'translate-test' 1،190
'translate-train' 84،869

xquad / th

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم آزمون XQuAD 'th' ، با تقسیم آزمایش ترجمه-آموزش / ترجمه-توسعه / ترجمه-ترجمه / ترجمه از ماشین از XTREME (هو و همکاران ، 2020).

 • اندازه 461.54 MiB : 461.54 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 199.52 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد و مدارک ): بله (آزمون ، ترجمه-ترجمه ، ترجمه-آزمون) ، فقط وقتی shuffle_files=False (ترجمه-آموزش)

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،190
'translate-dev' 10،516
'translate-test' 1،157
'translate-train' 85،846

xquad / tr

 • شرح پیکربندی : تقسیم آزمون XQuAD 'tr' ، با تقسیم آزمایش ترجمه-ترن / ترجمه-توسعه / ترجمه-ترجمه از ماشین از XTREME (هو و همکاران ، 2020).

 • اندازه بارگیری : 151.08 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 97.51 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،190
'translate-dev' 10،535
'translate-test' 1112
'translate-train' 86،511

xquad / vi

 • شرح پیکربندی : تقسیم آزمون XQuAD 'vi' ، با تقسیم آزمایش ترجمه-ترن / ترجمه-توسعه / ترجمه-ترجمه / ترجمه از ماشین از XTREME (هو و همکاران ، 2020).

 • اندازه 218.09 MiB : 218.09 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 119.98 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،190
'translate-dev' 10،555
'translate-test' 1،178
'translate-train' 87187

xquad / zh

 • شرح پیکربندی : تقسیم آزمون XQuAD 'zh' ، با تقسیم آزمایش ترجمه-ترنس / ترجمه-توسعه / ترجمه-ترجمه / ترجمه از ماشین از XTREME (هو و همکاران ، 2020).

 • اندازه 174.57 MiB : 174.57 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 80.74 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،190
'translate-dev' 10،475
'translate-test' 1،186
'translate-train' 85،700

xquad / en

 • شرح پیکربندی : تقسیم آزمون XQuAD 'en'.

 • اندازه 595.10 KiB : 595.10 KiB

 • اندازه مجموعه داده : 1.19 MiB

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): بله

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،190