امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

lsun

 • توضیحات :

تصاویر در مقیاس بزرگ که اشیا different مختلف را از دسته های داده شده مانند اتاق خواب ، برج و غیره نشان می دهد.

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{journals/corr/YuZSSX15,
 added-at = {2018-08-13T00:00:00.000+0200},
 author = {Yu, Fisher and Zhang, Yinda and Song, Shuran and Seff, Ari and Xiao, Jianxiong},
 biburl = {https://www.bibsonomy.org/bibtex/2446d4ffb99a5d7d2ab6e5417a12e195f/dblp},
 ee = {http://arxiv.org/abs/1506.03365},
 interhash = {3e9306c4ce2ead125f3b2ab0e25adc85},
 intrahash = {446d4ffb99a5d7d2ab6e5417a12e195f},
 journal = {CoRR},
 keywords = {dblp},
 timestamp = {2018-08-14T15:08:59.000+0200},
 title = {LSUN: Construction of a Large-scale Image Dataset using Deep Learning with Humans in the Loop.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/journals/corr/corr1506.html#YuZSSX15},
 volume = {abs/1506.03365},
 year = 2015
}

lsun / کلاس (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر کلاس کلاس

 • اندازه بارگیری : 3.06 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 168،103
'validation' 300

تجسم

lsun / اتاق خواب

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر اتاق خواب طبقه بندی شده است

 • اندازه بارگیری : 42.77 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 3،033،042
'validation' 300

تجسم

lsun / پل

 • شرح پیکربندی : تصاویر پل طبقه بندی

 • اندازه بارگیری : 15.35 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 818،687
'validation' 300

تجسم

lsun / کلیسای_خارج

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر دسته بندی church_outdoor

 • اندازه بارگیری : 2.29 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 126،227
'validation' 300

تجسم

lsun / اتاق_همایش

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر طبقه کنفرانس_ اتاق

 • اندازه بارگیری : 3.78 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 229،069
'validation' 300

تجسم

lsun / اتاق_ناهارخوری

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر دسته غذا_خونه

 • اندازه بارگیری : 10.80 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 657،571
'validation' 300

تجسم

lsun / آشپزخانه

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر دسته آشپزخانه

 • اندازه بارگیری : 33.34 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 2،212،277
'validation' 300

تجسم

lsun / living_room

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر طبقه بندی شده از اتاق نشیمن

 • اندازه بارگیری : 21.23 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،315،802
'validation' 300

تجسم

lsun / رستوران

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر رستوران دسته بندی

 • اندازه بارگیری : 12.57 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 626.331
'validation' 300

تجسم

lsun / برج

 • شرح پیکربندی : تصاویر برج دسته

 • اندازه بارگیری : 11.19 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 708،264
'validation' 300

تجسم

شبهای هوا / هواپیما

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر دسته هواپیما

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun / دوچرخه

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر دسته دوچرخه

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun /

 • شرح پیکربندی : تصاویر دسته پرنده

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun / قایق

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر دسته قایق

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun / بطری

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر بطری دسته

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun / اتوبوس

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر رده اتوبوس

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun /

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر ماشین دسته بندی

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun / گربه

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر دسته گربه

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun / صندلی

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر صندلی دسته بندی

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun /

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر دسته گاو

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun / ناهارخوری_شب های

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر دسته_م جدول غذاخوری

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun /

 • شرح پیکربندی : تصاویر دسته سگ

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun /

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر دسته اسب

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

شبهای lsun /

 • شرح پیکربندی : تصاویر دسته موتور

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun / گلدانهای_گلدان

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر دسته گلدان گلدان

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

شبهای گوسفند /

 • شرح پیکربندی : تصاویر دسته گوسفند

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun / مبل های

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر مبل دسته

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun /

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر قطار دسته

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها

lsun / tv-monitor

 • توضیحات پیکربندی : تصاویر دسته تلویزیون-مانیتور

 • اندازه بارگیری : Unknown size

 • تقسیم :

شکاف مثال ها