امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

imdb_reviews

 • توضیحات :

مجموعه داده بررسی فیلم بزرگ. این یک مجموعه داده برای طبقه بندی احساسات باینری است که حاوی داده های بیشتری نسبت به مجموعه داده های معیار قبلی است. ما مجموعه ای از 25000 بررسی فیلم بسیار قطبی را برای آموزش ، و 25000 بررسی فیلم را برای آزمایش ارائه می دهیم. داده های غیر برچسب اضافی نیز برای استفاده وجود دارد.

شکاف مثال ها
'test' 25000
'train' 25000
'unsupervised' 50،000
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('text', 'label')

 • نقل قول :

@InProceedings{maas-EtAl:2011:ACL-HLT2011,
 author  = {Maas, Andrew L. and Daly, Raymond E. and Pham, Peter T. and Huang, Dan and Ng, Andrew Y. and Potts, Christopher},
 title   = {Learning Word Vectors for Sentiment Analysis},
 booktitle = {Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies},
 month   = {June},
 year   = {2011},
 address  = {Portland, Oregon, USA},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {142--150},
 url    = {http://www.aclweb.org/anthology/P11-1015}
}

imdb_reviews / plain_text (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : متن ساده

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})

imdb_reviews / بایت

 • توضیحات پیکربندی : از کدگذاری متن در سطح بایت با tfds.deprecated.text.ByteTextEncoder

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'text': Text(shape=(None,), dtype=tf.int64, encoder=<ByteTextEncoder vocab_size=257>),
})

imdb_reviews / subwords8k

 • توضیحات پیکربندی : از tfds.deprecated.text.SubwordTextEncoder با اندازه tfds.deprecated.text.SubwordTextEncoder 8k استفاده می کند

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'text': Text(shape=(None,), dtype=tf.int64, encoder=<SubwordTextEncoder vocab_size=8185>),
})

imdb_reviews / subwords32k

 • شرح پیکربندی : از tfds.deprecated.text.SubwordTextEncoder با اندازه tfds.deprecated.text.SubwordTextEncoder 32k استفاده می کند

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'text': Text(shape=(None,), dtype=tf.int64, encoder=<SubwordTextEncoder vocab_size=32650>),
})