امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

لامبادا

 • توضیحات :

مجموعه داده LAMBADA با استفاده از یک کار پیش بینی کلمه ، قابلیت های مدل های محاسباتی را برای درک متن ارزیابی می کند. LAMBADA مجموعه ای از قسمت های داستانی است که دارای این ویژگی است که افراد در صورت قرار گرفتن در معرض کل متن قادر به حدس زدن آخرین کلمه خود هستند ، اما نه تنها در صورت مشاهده آخرین جمله قبل از کلمه مورد نظر

شکاف مثال ها
'test' 5153
'train' 4869
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'passage': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{paperno-etal-2016-lambada,
  title = "The {LAMBADA} dataset: Word prediction requiring a broad discourse context",
  author = "Paperno, Denis and
   Kruszewski, Germ{'a}n and
   Lazaridou, Angeliki and
   Pham, Ngoc Quan and
   Bernardi, Raffaella and
   Pezzelle, Sandro and
   Baroni, Marco and
   Boleda, Gemma and
   Fern{'a}ndez, Raquel",
  booktitle = "Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)",
  month = aug,
  year = "2016",
  address = "Berlin, Germany",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/P16-1144",
  doi = "10.18653/v1/P16-1144",
  pages = "1525--1534",
}