امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

imagenet2012_ خراب شده است

 • توضیحات :

Imagenet2012Corusted مجموعه داده ای است که با افزودن مفاسد مشترک به تصاویر موجود در مجموعه داده ImageNet ایجاد می شود. در مقاله اصلی ، 15 + 4 فساد مختلف وجود دارد و هر یک دارای 5 سطح شدت هستند. ما همچنین 4 فساد اضافی تاری گاوسی ، اشباع ، پراکنده و صدای لکه ها را پیاده سازی می کنیم. تصادفی ثابت شده است به طوری که تولید مجدد قطعی است.

 • صفحه اصلی : https://openreview.net/forum؟id=HJz6tiCqYm

 • کد منبع : tfds.image_classification.Imagenet2012Corrupted

 • نسخه ها :

  • 0.0.1 : مجموعه داده اولیه
  • 3.1.0 (به طور پیش فرض): فسادهای گمشده را اجرا کنید. برش / تغییر اندازه سفارش ، رمزگذاری پرونده را برطرف کنید

  • 5.0.0 : بدون یادداشت انتشار.

 • حجم دانلود : 1.98 MiB

 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • دستورالعمل های بارگیری دستی : برای این مجموعه داده لازم است که داده های منبع را به صورت دستی در download_config.manual_dir (به طور پیش فرض ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  manual_dir باید شامل دو پرونده باشد: ILSVRC2012_img_train.tar و ILSVRC2012_img_val.tar. برای دریافت پیوند بارگیری مجموعه داده ، باید در http://www.image-net.org/download-images ثبت نام کنید .

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): ناشناخته است

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'validation' 50،000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(224, 224, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1000),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@inproceedings{
 hendrycks2018benchmarking,
 title={Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations},
 author={Dan Hendrycks and Thomas Dietterich},
 booktitle={International Conference on Learning Representations},
 year={2019},
 url={https://openreview.net/forum?id=HJz6tiCqYm},
}

imagenet2012_corusted / gaussian_noise_1 (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : نوع فساد = gaussian_noise ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / gaussian_noise_2

 • شرح پیکربندی : نوع فساد = gaussian_noise ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / gaussian_noise_3

 • شرح پیکربندی : نوع فساد = gaussian_noise ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / gaussian_noise_4

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = gaussian_noise ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / gaussian_noise_5

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = gaussian_noise ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / shot_noise_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = shot_noise ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / shot_noise_2

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = shot_noise ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / shot_noise_3

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = shot_noise ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / shot_noise_4

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = shot_noise ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / shot_noise_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = shot_noise ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / impulse_noise_1

 • توضیحات پیکربندی : نوع فساد = سر و صدای ضربه ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / impulse_noise_2

 • شرح پیکربندی : نوع فساد = impulse_noise ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / impulse_noise_3

 • توضیحات پیکربندی : نوع فساد = سر و صدای ضربه ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / impulse_noise_4

 • توضیحات پیکربندی : نوع فساد = سر و صدای ضربه ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / impulse_noise_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = سر و صدای ضربه ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / defocus_blur_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = defocus_blur ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / defocus_blur_2

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = defocus_blur ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / defocus_blur_3

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = defocus_blur ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / defocus_blur_4

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = defocus_blur ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / defocus_blur_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = defocus_blur ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / glass_blur_1

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = glass_blur ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / glass_blur_2

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = glass_blur ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / glass_blur_3

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = شیشه_بلور ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / glass_blur_4

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = glass_blur ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / glass_blur_5

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = glass_blur ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / motion_blur_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = motion_blur ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / motion_blur_2

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = motion_blur ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / motion_blur_3

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = motion_blur ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / motion_blur_4

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = motion_blur ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / motion_blur_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = motion_blur ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / zoom_blur_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = zoom_blur ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / zoom_blur_2

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = zoom_blur ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / zoom_blur_3

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = zoom_blur ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / zoom_blur_4

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = zoom_blur ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / zoom_blur_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = zoom_blur ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / برف_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = برف ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / برف_2

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = برف ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / برف_3

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = برف ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / برف_4

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = برف ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / برف_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = برف ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / frost_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = سرما ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / فراست_2

 • شرح پیکربندی : نوع فساد = سرما ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / فراست_3

 • شرح پیکربندی : نوع فساد = سرما ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / frost_4

 • شرح پیکربندی : نوع فساد = سرما ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / frost_5

 • شرح پیکربندی : نوع فساد = سرمازدگی ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / fog_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = مه ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / fog_2

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = مه ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / fog_3

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = مه ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / fog_4

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = مه ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / fog_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = مه ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / روشنایی_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = روشنایی ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / روشنایی_2

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = روشنایی ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / brightness_3

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = روشنایی ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / brightness_4

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = روشنایی ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / brightness_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = روشنایی ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / کنتراست_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = کنتراست ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / کنتراست_2

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = کنتراست ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / کنتراست_3

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = کنتراست ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / کنتراست_4

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = کنتراست ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / کنتراست_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = کنتراست ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / elastic_transform_1

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = تغییر شکل_ارزان ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / تغییر شکل_لاستیسم_2

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = تغییر شکل_تحول ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / elastic_transform_3

 • شرح پیکربندی : نوع خرابکاری = تغییر شکل_ارزان ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / elastic_transform_4

 • شرح پیکربندی : نوع فساد = تغییر شکل_ارزان ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / elastic_transform_5

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = تغییر شکل_ارزان ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / pixelate_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = پیکسل ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / pixelate_2

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = پیکسل ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / pixelate_3

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = پیکسل ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / pixelate_4

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = پیکسل ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / pixelate_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = پیکسل ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / jpeg_compression_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = jpeg_compression ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / jpeg_compression_2

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = jpeg_compression ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / jpeg_compression_3

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = jpeg_compression ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / jpeg_compression_4

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = jpeg_compression ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / jpeg_compression_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = jpeg_compression ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / gaussian_blur_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = gaussian_blur ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / gaussian_blur_2

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = gaussian_blur ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / gaussian_blur_3

 • شرح پیکربندی : نوع فساد = gaussian_blur ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / gaussian_blur_4

 • شرح پیکربندی : نوع فساد = gaussian_blur ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / gaussian_blur_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = gaussian_blur ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / اشباع شده_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = اشباع ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / اشباع_2

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = اشباع ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / اشباع_3

 • شرح پیکربندی : نوع فساد = اشباع ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / اشباع_4

 • شرح پیکربندی : نوع فساد = اشباع ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / اشباع_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = اشباع ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / spatter_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = پراکندگی ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_ خراب / پراکنده_2

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = پراکندگی ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / spatter_3

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = پراکندگی ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / spatter_4

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = پراکندگی ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / spatter_5

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = پراکندگی ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / speckle_noise_1

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = speckle_noise ، شدت = 1

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / speckle_noise_2

 • شرح پیکربندی : نوع خرابی = speckle_noise ، شدت = 2

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / speckle_noise_3

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = speckle_noise ، شدت = 3

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / speckle_noise_4

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = speckle_noise ، شدت = 4

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم

imagenet2012_corusted / speckle_noise_5

 • توضیحات پیکربندی : نوع خرابی = speckle_noise ، شدت = 5

 • شکل ( tfds.show_examples ):

تجسم