امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

سوالات_طبیعی_باز

  • توضیحات :

وظیفه NQ-Open ، معرفی شده توسط لی et.al. 2019 ، معیار پاسخ س questionالات دامنه باز است که از س Naturalالات طبیعی گرفته شده است. هدف پیش بینی یک رشته پاسخ انگلیسی برای یک سوال انگلیسی ورودی است. با استفاده از مطالب ویکی پدیای انگلیسی می توان به تمام س questionsالات پاسخ داد.

شکاف مثال ها
'train' 87925
'validation' 3،610
  • ویژگی ها :
FeaturesDict({
    'answer': Sequence(tf.string),
    'question': tf.string,
})
  • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

  • نقل قول :

@inproceedings{orqa,
title = {Latent Retrieval for Weakly Supervised Open Domain Question Answering},
author = {Lee, Kenton and Chang, Ming-Wei and Toutanova, Kristina},
year = {2019},
month = {01},
pages = {6086-6096},
booktitle = {Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics},
doi = {10.18653/v1/P19-1612}
}

@article{47761,
title = {Natural Questions: a Benchmark for Question Answering Research},
author = {Tom Kwiatkowski and Jennimaria Palomaki and Olivia Redfield and Michael Collins and Ankur Parikh and Chris Alberti and Danielle Epstein and Illia Polosukhin and Matthew Kelcey and Jacob Devlin and Kenton Lee and Kristina N. Toutanova and Llion Jones and Ming-Wei Chang and Andrew Dai and Jakob Uszkoreit and Quoc Le and Slav Petrov},
year = {2019},
journal = {Transactions of the Association of Computational Linguistics}
}