امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

cifar10_1

 • توضیحات :

مجموعه داده CIFAR-10.1 مجموعه آزمایشی جدیدی برای CIFAR-10 است. CIFAR-10.1 تقریباً شامل 2000 تصویر آزمایشی جدید است که پس از چندین سال تحقیق روی مجموعه داده اصلی CIFAR-10 نمونه برداری شد. مجموعه داده های CIFAR-10.1 برای به حداقل رساندن تغییر توزیع نسبت به مجموعه داده اصلی طراحی شده است. ما ایجاد CIFAR-10.1 را در مقاله "آیا طبقه بندی CIFAR-10 به CIFAR-10 تعمیم می یابد؟" تصاویر موجود در CIFAR-10.1 زیر مجموعه ای از مجموعه داده های TinyImages است. در حال حاضر دو نسخه از مجموعه داده CIFAR-10.1 وجود دارد: v4 و v6.

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('image', 'label')

 • نقل قول :

@article{recht2018cifar10.1,
 author = {Benjamin Recht and Rebecca Roelofs and Ludwig Schmidt and Vaishaal Shankar},
 title = {Do CIFAR-10 Classifiers Generalize to CIFAR-10?},
 year = {2018},
 note = {\url{https://arxiv.org/abs/1806.00451} },
}

@article{torralba2008tinyimages,
 author = {Antonio Torralba and Rob Fergus and William T. Freeman},
 journal = {IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 title = {80 Million Tiny Images: A Large Data Set for Nonparametric Object and Scene Recognition},
 year = {2008},
 volume = {30},
 number = {11},
 pages = {1958-1970}
}

cifar10_1 / v4 (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : این اولین نسخه از مجموعه داده ما است که ما هر طبقه بندی را روی آن آزمایش کردیم. همانطور که در بالا ذکر شد ، این باعث می شود مجموعه داده v4 از طبقه بندی کننده هایی که ارزیابی می کنیم مستقل باشد. اعداد گزارش شده در بخشهای اصلی مقاله ما از این نسخه از مجموعه داده استفاده می کنند. این از 25 کلمه کلیدی برتر TinyImages برای هر کلاس ساخته شده است که منجر به عدم تعادل جزئی در کلاس می شود. بزرگترین تفاوت در این است که کشتی ها به جای 10٪ ، فقط 8٪ از مجموعه آزمایش را تشکیل می دهند. v4 شامل 2021 تصویر است.

 • اندازه بارگیری : 5.93 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.46 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2021

تجسم

cifar10_1 / v6

 • شرح پیکربندی : از تخصیص کمی بهبود یافته کلمه کلیدی مشتق شده است که دقیقاً متعادل از نظر کلاس است. این نسخه از مجموعه داده با نتایج پیوست D مقاله ما مطابقت دارد. v6 شامل 2000 تصویر است.

 • حجم دانلود : 5.87 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.40 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 2000

تجسم