امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

در حال حرکت_منیست

 • توضیحات :

در حال انتقال نوع از پایگاه داده MNIST ارقام دست نویس. این داده هایی است که نویسندگان برای گزارش عملکرد مدل استفاده کرده اند. برای تولید داده های آموزش / اعتبار سنجی از مجموعه داده MNIST به tfds.video.moving_mnist.image_as_moving_sequence مراجعه کنید.

شکاف مثال ها
'test' 10000
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'image_sequence': Video(Image(shape=(64, 64, 1), dtype=tf.uint8)),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{DBLP:journals/corr/SrivastavaMS15,
 author  = {Nitish Srivastava and
        Elman Mansimov and
        Ruslan Salakhutdinov},
 title   = {Unsupervised Learning of Video Representations using LSTMs},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1502.04681},
 year   = {2015},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1502.04681},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1502.04681},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:47:05 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/SrivastavaMS15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}