امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

خورشید 397

 • توضیحات :

این پایگاه داده شامل 108،753 تصویر از 397 دسته است که در معیار تشخیص صحنه (SUN) استفاده می شود. تعداد تصاویر در گروهها متفاوت است ، اما حداقل 100 تصویر در هر گروه وجود دارد.

چندین پیکربندی از مجموعه داده از طریق TFDS در دسترس است: - یک پارتیشن (تصادفی) سفارشی از کل مجموعه داده با 76128 تصویر آموزشی ، 10875 تصویر اعتبار سنجی و 21750 تصویر آزمایشی. اندازه تصاویر به حداکثر 120،000 پیکسل تغییر یافته و به صورت JPEG با کیفیت 72 کدگذاری شده است. - "standard-part1-120k" ، "standard-part2-120k" ، ... ، "standard-part10-120k": هر از 10 پارتیشن رسمی تست / تست با 50 تصویر در هر کلاس در هر تقسیم. اندازه تصاویر به حداکثر 120،000 پیکسل تغییر یافته و به صورت JPEG با کیفیت 72 کدگذاری شده است.

FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=397),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@INPROCEEDINGS{Xiao:2010,
author={J. {Xiao} and J. {Hays} and K. A. {Ehinger} and A. {Oliva} and A. {Torralba} },
booktitle={2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
title={SUN database: Large-scale scene recognition from abbey to zoo},
year={2010},
volume={},
number={},
pages={3485-3492},
keywords={computer vision;human factors;image classification;object recognition;visual databases;SUN database;large-scale scene recognition;abbey;zoo;scene categorization;computer vision;scene understanding research;scene category;object categorization;scene understanding database;state-of-the-art algorithms;human scene classification performance;finer-grained scene representation;Sun;Large-scale systems;Layout;Humans;Image databases;Computer vision;Anthropometry;Bridges;Legged locomotion;Spatial databases},
doi={10.1109/CVPR.2010.5539970},
ISSN={1063-6919},
month={June},}

sun397 / tfds (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : پارتیشن TFDS با قطار تصادفی / اعتبار سنجی / آزمون به ترتیب با 70٪ / 10٪ / 20٪ تصاویر. اندازه تصاویر حداکثر 120،000 پیکسل است و با کیفیت 72 JPEG فشرده می شوند.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 21،750
'train' 76،128
'validation' 10،875

تجسم

sun397 / standard-part1-120k

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم بندی و آزمایش انشعابات از پارتیشن شماره 1 رسمی: اندازه تصاویر حداکثر 120،000 پیکسل است و با کیفیت 72 JPEG فشرده می شوند.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 19،850
'train' 19،850

تجسم

sun397 / standard-part2-120k

 • توضیحات پیکربندی : قطعه های رسمی شماره 2 را آموزش داده و آزمایش کنید. اندازه تصاویر حداکثر 120،000 پیکسل است و با کیفیت 72 JPEG فشرده می شوند.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 19،850
'train' 19،850

تجسم

sun397 / standard-part3-120k

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم بندی و آزمایش تقسیم بندی رسمی از شماره پارتیشن 3. اندازه تصاویر حداکثر 120،000 پیکسل است و با کیفیت 72 JPEG فشرده می شوند.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 19،850
'train' 19،850

تجسم

sun397 / standard-part4-120k

 • شرح پیکربندی : قطعه های رسمی شماره 4 را آموزش داده و آزمایش کنید. اندازه تصاویر حداکثر 120،000 پیکسل است و با کیفیت 72 JPEG فشرده می شوند.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 19،850
'train' 19،850

تجسم

sun397 / part-standard5-120k

 • توضیحات پیکربندی : تقسیم بندی و آزمایش انشعابات از پارتیشن شماره 5 رسمی. اندازه تصاویر حداکثر 120،000 پیکسل است و با کیفیت 72 JPEG فشرده می شوند.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 19،850
'train' 19،850

تجسم

sun397 / standard-part6-120k

 • شرح پیکربندی : قطعه های رسمی شماره 6 را آموزش داده و آزمایش کنید. اندازه تصاویر حداکثر 120،000 پیکسل است و با کیفیت 72 JPEG فشرده می شوند.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 19،850
'train' 19،850

تجسم

sun397 / standard-part7-120k

 • شرح پیکربندی : قطعه های رسمی شماره 7 را آموزش داده و آزمایش کنید. اندازه تصاویر حداکثر 120،000 پیکسل است و با کیفیت 72 JPEG فشرده می شوند.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 19،850
'train' 19،850

تجسم

sun397 / standard-part8-120k

 • توضیحات پیکربندی : قطعه های رسمی شماره 8 را آموزش داده و آزمایش کنید. اندازه تصاویر حداکثر 120،000 پیکسل است و با کیفیت 72 JPEG فشرده می شوند.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 19،850
'train' 19،850

تجسم

sun397 / standard-part9-120k

 • توضیحات پیکربندی : قطعه های رسمی شماره 9 را آموزش داده و آزمایش کنید. اندازه تصاویر حداکثر 120،000 پیکسل است و با کیفیت 72 JPEG فشرده می شوند.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 19،850
'train' 19،850

تجسم

sun397 / part-standard10-120k

 • شرح پیکربندی : قطعه های رسمی شماره 10 را آموزش داده و آزمایش کنید. اندازه تصاویر حداکثر 120،000 پیکسل است و با کیفیت 72 JPEG فشرده می شوند.

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 19،850
'train' 19،850

تجسم