امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

صدای_معمول

 • توضیحات :

مجموعه صدای مشترک موزیلا

شکاف مثال ها

common_voice / en (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : کد زبان: en

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=17),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

voice_voice / de

 • توضیحات پیکربندی : کد زبان: de

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

صدای_معمول / fr

 • شرح پیکربندی : کد زبان: fr

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=19),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

صدای_معمول / سای

 • شرح پیکربندی : کد زبان: cy

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

voice_voice / br

 • شرح پیکربندی : کد زبان: br

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

voice_voice / cv

 • شرح پیکربندی : کد زبان: cv

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=0),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

صدای_معمول / tr

 • شرح پیکربندی : کد زبان: tr

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

صدای_معمول / tt

 • توضیحات پیکربندی : کد زبان: tt

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=0),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

صدای_معمول / ky

 • شرح پیکربندی : کد زبان: ky

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

voice_voice / ga-IE

 • شرح پیکربندی : کد زبان: ga-IE

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

صدای_معمول / kab

 • شرح پیکربندی : کد زبان: kab

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

صدای_معمول / حدود

 • شرح پیکربندی : کد زبان: ca

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=6),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

common_voice / zh-TW

 • شرح پیکربندی : کد زبان: zh-TW

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

صدای_معمول / sl

 • شرح پیکربندی : کد زبان: sl

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

صدای_معمول / آن

 • شرح پیکربندی : کد زبان: it

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

voice_voice / nl

 • شرح پیکربندی : کد زبان: nl

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

صدای_معمول / cnh

 • توضیحات پیکربندی : کد زبان: cnh

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=1),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})

صدای_معمول / eo

 • شرح پیکربندی : کد زبان: eo

 • ویژگی ها :

FeaturesDict({
  'accent': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  'age': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'client_id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'downvotes': tf.int32,
  'gender': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'upvotes': tf.int32,
  'voice': Audio(shape=(None,), dtype=tf.int64),
})