امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

amazon_us_reviews

 • توضیحات :

نظرات مشتریان آمازون (یا همان Product Reviews) یکی از محصولات شاخص آمازون است. در طی بیش از دو دهه از اولین بررسی در سال 1995 ، میلیون ها مشتری آمازون بیش از صد میلیون بررسی برای بیان نظرات و توصیف تجربیات خود در مورد محصولات در وب سایت Amazon.com داشته اند. این امر باعث می شود تا نظرات مشتریان آمازون منبع غنی اطلاعاتی برای محققان دانشگاهی در زمینه پردازش زبان طبیعی (NLP) ، بازیابی اطلاعات (IR) و یادگیری ماشینی (ML) و غیره باشد. بر این اساس ، ما این داده ها را برای تحقیقات بیشتر در چندین رشته مرتبط با درک تجربیات محصول مشتری منتشر می کنیم. به طور خاص ، این مجموعه داده برای نشان دادن نمونه ای از ارزیابی ها و نظرات مشتری ، تغییر در درک یک محصول در مناطق جغرافیایی و قصد تبلیغات یا سوگیری در بررسی ها ساخته شده است.

به عنوان بخشی از این نسخه بیش از 130 میلیون بررسی مشتری در دسترس محققان است. داده ها در پرونده های TSV در سطل amazon-reviews-pds S3 در AWS US East Region موجود است. هر سطر در پرونده های داده مربوط به یک بررسی فردی است (جدول جدا شده است ، بدون نقل قول و شخصیت های فرار).

هر مجموعه داده شامل ستون های زیر است: بازار - کد کشور با 2 حرف بازار که در آن بررسی نوشته شده است. customer_id - شناسه تصادفی که می تواند برای جمع بندی نظرات نوشته شده توسط یک نویسنده استفاده شود. review_id - شناسه منحصر به فرد بررسی. product_id - شناسه منحصر به فرد محصول که بررسی مربوط به آن است. در مجموعه داده های چند زبانه ، بررسی های مربوط به یک محصول در کشورهای مختلف را می توان با همان محصول_گروه بندی کرد. Product_parent - شناسه تصادفی که می تواند برای جمع آوری نظرات مربوط به همان محصول استفاده شود. Product_title - عنوان محصول. product_category - دسته وسیعی از محصولات که می تواند برای گروه بندی بررسی ها استفاده شود (همچنین برای گروه بندی مجموعه داده به قسمتهای منسجم نیز استفاده می شود) star_rating - رتبه 1-5 ستاره بررسی. رای_ مفید - تعداد آرا helpful مفید. total_votes - تعداد کل آرا the بررسی شده. تاک - نقد و بررسی به عنوان بخشی از برنامه Vine نوشته شده است. verified_purriage - بررسی مربوط به خرید تأیید شده است. review_headline - عنوان بازبینی. review_body - متن بررسی. review_date - تاریخ نوشتن بررسی.

FeaturesDict({
  'data': FeaturesDict({
    'customer_id': tf.string,
    'helpful_votes': tf.int32,
    'marketplace': tf.string,
    'product_category': tf.string,
    'product_id': tf.string,
    'product_parent': tf.string,
    'product_title': tf.string,
    'review_body': tf.string,
    'review_date': tf.string,
    'review_headline': tf.string,
    'review_id': tf.string,
    'star_rating': tf.int32,
    'total_votes': tf.int32,
    'verified_purchase': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
    'vine': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=2),
  }),
})

amazon_us_reviews / Wireless_v1_00 (پیکربندی پیش فرض)

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Wireless_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه بارگیری : 1.59 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 9،002،021

amazon_us_reviews / Watches_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Watches_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 155.42 MiB : 155.42 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 960،872

amazon_us_reviews / Video_Games_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Video_Games_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 453.19 MiB : 453.19 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،785،997

amazon_us_reviews / Video_DVD_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Video_DVD_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه بارگیری : 1.41 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 5،069،140

amazon_us_reviews / Video_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Video_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم 132.49 MiB : 132.49 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 380،604

amazon_us_reviews / Toys_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Toys_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 799.61 MiB : 799.61 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 4،864،249

amazon_us_reviews / Tools_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Tools_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 318.32 MiB : 318.32 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،741،100

amazon_us_reviews / Sports_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Sports_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 832.06 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 4،850،360

amazon_us_reviews / Software_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Software_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 89.66 MiB : 89.66 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 341،931

amazon_us_reviews / Shoes_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Shoes_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه بارگیری : 612.50 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 4،366،916

amazon_us_reviews / Pet_Products_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Pet_Products_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 491.92 MiB : 491.92 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 2،643،619

amazon_us_reviews / لوازم_ مراقبت شخصی / لوازم_1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Personal_Care_Appliance_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه بارگیری : 16.82 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 85،981

amazon_us_reviews / PC_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon PC_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه بارگیری : 1.41 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 6،908،554

amazon_us_reviews / Outdoors_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Outdoors_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم 428.16 MiB : 428.16 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 2،302،401

amazon_us_reviews / Office_Products_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Office_Products_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم 488.59 MiB : 488.59 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 2،642،434

amazon_us_reviews / Musical_Instruments_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Musical_Instruments_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم 184.43 MiB : 184.43 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 904،765

amazon_us_reviews / Music_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Music_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه بارگیری : 1.42 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 4،751،577

amazon_us_reviews / Mobile_Electronics_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Mobile_Electronics_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم بارگیری : 21.81 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 104،975

amazon_us_reviews / Mobile_Apps_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Mobile_Apps_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 532.11 MiB : 532.11 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 5،033،376

amazon_us_reviews / عمده_ لوازم_ور_1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Major_Appliance_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه بارگیری : 23.23 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 96901

amazon_us_reviews / چمدان_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Luggage_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 57.53 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 348657

amazon_us_reviews / Lawn_and_Garden_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Lawn_and_Garden_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 464.22 MiB : 464.22 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 2،557،288

amazon_us_reviews / Kitchen_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Kitchen_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 887.63 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 4،880،466

amazon_us_reviews / Jewelry_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Jewelry_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 235.58 MiB : 235.58 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،767،753

amazon_us_reviews / Home_Improvement_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Home_Improvement_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 480.02 MiB : 480.02 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 2،634،781

amazon_us_reviews / Home_Entertainment_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Home_Entertainment_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم 184.22 MiB : 184.22 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 705،889

amazon_us_reviews / Home_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Home_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه بارگیری : 1.01 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 6،221،559

amazon_us_reviews / Health_Personal_Care_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Health_Personal_Care_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 964.34 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 5،331،449

amazon_us_reviews / Grocery_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Grocery_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 382.74 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 2،402،458

amazon_us_reviews / Gift_Card_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Gift_Card_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم بارگیری : 11.57 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 149،086

amazon_us_reviews / Furniture_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Furniture_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 142.08 MiB : 142.08 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 792،113

amazon_us_reviews / Electronics_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Electronics_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 666.45 MiB : 666.45 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 3،093،869

amazon_us_reviews / Digital_Video_Games_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Digital_Video_Games_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 26.17 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 145،431

amazon_us_reviews / Digital_Video_Download_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Digital_Video_Download_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم 483.49 MiB : 483.49 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 4،057،147

amazon_us_reviews / Digital_Software_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Digital_Software_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم دانلود : 18.12 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 102،084

amazon_us_reviews / Digital_Music_Purchase_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Digital_Music_Purchase_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 241.82 MiB : 241.82 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،688،884

amazon_us_reviews / Digital_Ebook_Purchase_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Digital_Ebook_Purchase_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه بارگیری : 2.51 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 12،520،722

amazon_us_reviews / Camera_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Camera_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 422.15 MiB : 422.15 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،801،974

amazon_us_reviews / Books_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Books_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه بارگیری : 2.55 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 10،319،090

amazon_us_reviews / Beauty_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Beauty_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 871.73 MiB : 871.73 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 5،115،666

amazon_us_reviews / Baby_v1_00

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Baby_v1_00 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • حجم 340.84 MiB : 340.84 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 1،752،932

amazon_us_reviews / Automotive_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Automotive_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 555.18 MiB : 555.18 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 3،514،942

amazon_us_reviews / Apparel_v1_00

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Apparel_v1_00 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه 618.59 MiB : 618.59 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 5،906،333

amazon_us_reviews / Digital_Ebook_Purchase_v1_01

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Digital_Ebook_Purchase_v1_01 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه بارگیری : 1.21 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 5،101،693

amazon_us_reviews / Books_v1_01

 • شرح پیکربندی : یک مجموعه داده متشکل از بررسی محصولات Amazon Books_v1_01 در بازار ایالات متحده است. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه بارگیری : 2.51 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 6،106،719

amazon_us_reviews / Books_v1_02

 • شرح پیکربندی : مجموعه داده ای متشکل از بررسی محصولات Amazon Books_v1_02 در بازار ایالات متحده. هر محصول نسخه خاص خود را دارد که با آن مشخص شده است.

 • اندازه بارگیری : 1.24 GiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'train' 3،105،520