امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

irc_disentanglement

 • توضیحات :

مجموعه داده های IRC Disentanglement شامل بیش از 77،563 پیام از کانال IRC اوبونتو است.

ویژگی ها شامل شناسه پیام ، متن پیام و مهر زمان است. هدف لیستی از پیامهایی است که پیامهای کنونی به آنها پاسخ می دهند. هر ضبط شامل لیستی از پیام های یک روز چت IRC است.

شکاف مثال ها
'test' 10
'train' 153
'validation' 10
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'day': Sequence({
    'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'parents': Sequence(Text(shape=(), dtype=tf.string)),
    'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'timestamp': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@InProceedings{acl19disentangle,
 author  = {Jonathan K. Kummerfeld and Sai R. Gouravajhala and Joseph Peper and Vignesh Athreya and Chulaka Gunasekara and Jatin Ganhotra and Siva Sankalp Patel and Lazaros Polymenakos and Walter S. Lasecki},
 title   = {A Large-Scale Corpus for Conversation Disentanglement},
 booktitle = {Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics},
 location = {Florence, Italy},
 month   = {July},
 year   = {2019},
 doi    = {10.18653/v1/P19-1374},
 pages   = {3846--3856},
 url    = {https://aclweb.org/anthology/papers/P/P19/P19-1374/},
 arxiv   = {https://arxiv.org/abs/1810.11118},
 software = {https://jkk.name/irc-disentanglement},
 data   = {https://jkk.name/irc-disentanglement},
}