امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

آنلی

 • توضیحات :

Adversarial NLI (ANLI) یک مجموعه داده معیار NLI در مقیاس بزرگ است که از طریق یک روش تکراری ، خصمانه انسان و مدل در حلقه جمع آوری می شود.

FeaturesDict({
  'context': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'hypothesis': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'uid': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@inproceedings{Nie2019AdversarialNA,
  title = "Adversarial NLI: A New Benchmark for Natural Language Understanding",
  author = "Nie, Yixin and
   Williams, Adina and
   Dinan, Emily and
   Bansal, Mohit and
   Weston, Jason and
   Kiela, Douwe",
   year="2019",
  url ="https://arxiv.org/abs/1910.14599"
}

anli / r1 (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : دور اول

 • اندازه مجموعه داده : 9.04 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 16946
'validation' 1000

anli / r2

 • شرح پیکربندی : دور دو

 • اندازه مجموعه داده : 22.39 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1000
'train' 45،460
'validation' 1000

anli / r3

 • شرح پیکربندی : دور سه

 • اندازه مجموعه داده : 47.03 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1200
'train' 100459
'validation' 1200