امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

قاسک

 • توضیحات :

QASC یک مجموعه داده پاسخگوی س questionالات با تمرکز بر ترکیب جمله است. این شامل 9،980 س 8ال 8 گزینه ای چند گزینه ای در مورد علوم دبیرستان (8،134 قطار ، 926 توسعه ، آزمون 920) ، و دارای یک مجموعه از 17M جملات است.

شکاف مثال ها
'test' 920
'train' 8134
'validation' 926
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'answerKey': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'choices': Sequence({
    'label': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'text': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'combinedfact': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fact1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'fact2': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'formatted_question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'question': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): None

 • نقل قول :

@article{allenai:qasc,
   author  = {Tushar Khot and Peter Clark and Michal Guerquin and Peter Jansen and Ashish Sabharwal},
   title   = {QASC: A Dataset for Question Answering via Sentence Composition},
   journal  = {arXiv:1910.11473v2},
   year   = {2020},
}