امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

مجذوب

 • توضیحات :

این یک مجموعه داده برای طبقه بندی اهداف استنادی در مقالات دانشگاهی است. برچسب اصلی استناد برای هر شی J Json با کلید برچسب مشخص می شود در حالی که متن استناد با یک کلید زمینه مشخص می شود. مثال: {'string': 'در پدربزرگهای چاکما ، روابط نر و نوزاد می تواند هم به شکل گیری دوستی و هم به موفقیت پدرانه مرتبط باشد [30،31].' 'sectionName': 'مقدمه' ، 'برچسب': 'پس زمینه' ، 'citingPaperId': '7a6b2d4b405439'، 'citedPaperId': '9d1abadc55b5e0'، ...} می توانید اطلاعات کامل مقاله را با استفاده از شناسه های کاغذی ارائه شده بدست آورید با Semantic Scholar API ( https://api.semanticscholar.org/ ). برچسب ها عبارتند از: روش ، زمینه ، نتیجه

 • صفحه اصلی : https://github.com/allenai/scicite

 • کد منبع : tfds.text.Scicite

 • نسخه ها :

  • 1.0.0 (پیش فرض): بدون یادداشت انتشار.
 • اندازه بارگیری : 22.12 MiB

 • اندازه مجموعه داده : Unknown size

 • ذخیره خودکار ( مستندات ): ناشناخته است

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،859
'train' 8،194
'validation' 916
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'citeEnd': tf.int64,
  'citeStart': tf.int64,
  'citedPaperId': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'citingPaperId': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'excerpt_index': tf.int32,
  'id': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'isKeyCitation': tf.bool,
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=3),
  'label2': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=4),
  'label2_confidence': tf.float32,
  'label_confidence': tf.float32,
  'sectionName': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'source': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=7),
  'string': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('string', 'label')

 • نقل قول :

@InProceedings{Cohan2019Structural,
 author={Arman Cohan and Waleed Ammar and Madeleine Van Zuylen and Field Cady},
 title={Structural Scaffolds for Citation Intent Classification in Scientific Publications},
 booktitle="NAACL",
 year="2019"
}