بچه گربه

Kitti شامل مجموعه ای از وظایف بینایی است که با استفاده از یک پلت فرم رانندگی مستقل ساخته شده است. معیار کامل شامل بسیاری از وظایف مانند استریو ، جریان نوری ، کیلومترشماری بصری و غیره است. این مجموعه داده شامل مجموعه داده های تشخیص شی ، از جمله تصاویر تک چشمی و کادرهای محدود کننده است. مجموعه داده شامل 7481 تصویر آموزشی حاشیه نویسی شده با جعبه های محدود کننده 3D است. توضیحات کامل حاشیه نویسی را می توانید در readme کیت توسعه شیء readme در صفحه اصلی Kitti پیدا کنید.

شکاف مثال ها
'test' 711
'train' 6،347
'validation' 423
 • ویژگی ها:
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=tf.uint8),
  'image/file_name': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'objects': Sequence({
    'alpha': tf.float32,
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=tf.float32),
    'dimensions': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
    'location': Tensor(shape=(3,), dtype=tf.float32),
    'occluded': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=4),
    'rotation_y': tf.float32,
    'truncated': tf.float32,
    'type': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=8),
  }),
})

تجسم

 • ارجاع:
@inproceedings{Geiger2012CVPR,
 author = {Andreas Geiger and Philip Lenz and Raquel Urtasun},
 title = {Are we ready for Autonomous Driving? The KITTI Vision Benchmark Suite},
 booktitle = {Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
 year = {2012}
}