کلیک کنید

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

CLIC مجموعه داده ای برای آهنگ فشرده سازی تصویر با اتلاف Challenge on Learned Image Compression 2020 است. این تصاویر حاوی ترکیبی از مجموعه داده‌های حرفه‌ای و تلفن همراه است که برای آموزش و معیار عملکرد اعوجاج نرخ استفاده می‌شوند. مجموعه داده شامل تصاویر RGB و خاکستری است. اگر یک تصویر در مقیاس خاکستری به عنوان یک تانسور 1 کانالی پردازش شود و یک تانسور 3 کاناله مورد انتظار باشد، ممکن است نیاز به رسیدگی خاصی داشته باشد.

این مجموعه داده حاوی داده‌های چالش P-Frame (فریم‌های تصویر YUV) نیست .

شکاف مثال ها
'test' 428
'train' 1633
'validation' 102
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تصویر تصویر (هیچ، هیچ، 3) uint8

تجسم

 • نقل قول :
@misc{CLIC2020,
 title = {Workshop and Challenge on Learned Image Compression (CLIC2020)},
 author = {George Toderici, Wenzhe Shi, Radu Timofte, Lucas Theis,
      Johannes Balle, Eirikur Agustsson, Nick Johnston, Fabian Mentzer},
 url = {http://www.compression.cc},
 year={2020},
 organization={CVPR}
}