امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

openbookqa

 • توضیحات :

مجموعه داده شامل 5،957 س questionsال 4 گزینه ای چند گزینه ای است. علاوه بر این ، آنها 5،167 واقعیت دانش مشترک را از طریق جمعیت و یک نسخه گسترده از سوالات قطار / توسعه / آزمون ارائه می دهند که در آن هر س questionال با اصل اصلی آن همراه است ، یک نمره دقت انسانی ، یک امتیاز شفافیت و یک کارگر جمعیتی ناشناس شناسه.

شکاف مثال ها
'test' 500
'train' 4،957
'validation' 500
 • ویژگی ها :
FeaturesDict({
  'answerKey': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=4),
  'clarity': tf.float32,
  'fact1': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'humanScore': tf.float32,
  'question': FeaturesDict({
    'choice_A': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'choice_B': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'choice_C': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'choice_D': Text(shape=(), dtype=tf.string),
    'stem': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  }),
  'turkIdAnonymized': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('question', 'answerKey')

 • نقل قول :

@article{mihaylov2018can,
 title={Can a suit of armor conduct electricity? a new dataset for open book question answering},
 author={Mihaylov, Todor and Clark, Peter and Khot, Tushar and Sabharwal, Ashish},
 journal={arXiv preprint arXiv:1809.02789},
 year={2018}
}