امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

اسکن کردن

 • توضیحات :

وظایف SCAN با انشعابات مختلف.

SCAN مجموعه ای از وظایف ساده ناوبری مبتنی بر زبان برای مطالعه یادگیری ترکیبی و تعمیم شات صفر است.

بیشتر قسمتها در https://github.com/brendenlake/SCAN شرح داده شده است. برای تقسیمات MCD لطفاً به https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf مراجعه کنید

کاربرد اساسی:

data = tfds.load('scan/length')

مثال پیشرفته تر:

data = tfds.load(
  'scan',
  builder_kwargs=dict(
    config=tfds.text.ScanConfig(
      name='simple_p8', directory='simple_split/size_variations')))
FeaturesDict({
  'actions': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'commands': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • کلیدهای تحت نظارت (به as_supervised سند نظارت شده مراجعه کنید): ('commands', 'actions')

 • نقل قول :

@inproceedings{Lake2018GeneralizationWS,
 title={Generalization without Systematicity: On the Compositional Skills of
     Sequence-to-Sequence Recurrent Networks},
 author={Brenden M. Lake and Marco Baroni},
 booktitle={ICML},
 year={2018},
 url={https://arxiv.org/pdf/1711.00350.pdf},
}
@inproceedings{Keysers2020,
 title={Measuring Compositional Generalization: A Comprehensive Method on
     Realistic Data},
 author={Daniel Keysers and Nathanael Sch"{a}rli and Nathan Scales and
     Hylke Buisman and Daniel Furrer and Sergii Kashubin and
     Nikola Momchev and Danila Sinopalnikov and Lukasz Stafiniak and
     Tibor Tihon and Dmitry Tsarkov and Xiao Wang and Marc van Zee and
     Olivier Bousquet},
 note={Additional citation for MCD splits},
 booktitle={ICLR},
 year={2020},
 url={https://arxiv.org/abs/1912.09713.pdf},
}

اسکن / ساده (پیکربندی پیش فرض)

 • اندازه بارگیری : 17.82 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.47 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 4182
'train' 16،728

اسکن / addprim_jump

 • اندازه بارگیری : 17.82 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.53 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 7706
'train' 14،670

اسکن / addprim_turn_left

 • اندازه بارگیری : 17.82 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.58 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،208
'train' 21،890

اسکن / filler_num0

 • اندازه بارگیری : 17.82 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 3.20 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،173
'train' 15،225

اسکن / filler_num1

 • اندازه بارگیری : 17.82 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 3.51 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،173
'train' 16،290

اسکن / filler_num2

 • اندازه بارگیری : 17.82 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 3.84 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،173
'train' 17391

اسکن / filler_num3

 • اندازه بارگیری : 17.82 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.17 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،173
'train' 18،528

اسکن / طول

 • اندازه بارگیری : 17.82 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.47 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 3920
'train' 16،990

اسکن / قالب_راست_راست

 • اندازه بارگیری : 17.82 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.17 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 4،476
'train' 15،225

scan / template_jump_around_right

 • اندازه بارگیری : 17.82 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.17 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1،173
'train' 18،528

اسکن / الگو_مستقیم_راست

 • اندازه بارگیری : 17.82 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.22 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 4،476
'train' 15،225

اسکن / الگو_راست

 • اندازه بارگیری : 17.82 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 4.26 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 4،476
'train' 15،225

اسکن / mcd1

 • حجم دانلود : 17.89 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 1.89 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1045
'train' 8،365

اسکن / mcd2

 • حجم دانلود : 17.89 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 1.84 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1045
'train' 8،365

اسکن / mcd3

 • حجم دانلود : 17.89 MiB

 • اندازه مجموعه داده : 1.87 MiB

 • تقسیم :

شکاف مثال ها
'test' 1045
'train' 8،365